Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi strukturën e tokës sipas qarqeve bazuar  në të dhënat e Ministrisë së Bujqësisë, Ushqimit, dhe Mbrojtjes së Konsumatorit. Në Shqipëri toka bujqësore zë 24.2% të sipërfaqes totale ndërsa fondi pyjor dhe kullotat zënë 75.8% të sipërfaqes.  Ky raport ka pasur të njëjtat shifra si në vitet e mëparshme.

Fieri është qarku me tokë bujqësore më të madhe në raport me sipërfaqen e tij. 64.5% e sipërfaqes së këtij qarku është tokë bujqësore, dhe 35.5% është tokë pyjore dhe kullota ( jobujqësore).  Ndërsa qarku me përqindje më të lartë të tokës pyjore ndaj sipërfaqes së vet qarkut është Kukësi, përkatësisht 89.3%.


Burimi: Ministria e Bujqësisë, Ushqimit, dhe Mbrojtjes së Konsumatorit
Analiza dhe Komentet: ODA


Burimi: Ministria e Bujqësisë, Ushqimit, dhe Mbrojtjes së Konsumatorit
Analiza dhe Komentet: ODA

Republika e Shqipërisë ka një sipërfaqe 2874800ha ( 28.748km²) ku 695520ha  është tokë bujqësore dhe 2179280 është fond pyjor dhe kullota. Ndaj përqindjes totale të tokës bujqësore gjithsej, Fieri ka përqindjen me të larte, konkretisht 18% dhe një vlerë 121961ha. Ndaj përqindjes totale të fondit pyjor dhe kullota Shkodra zë vendin e pare me një vlerë  14% (280123ha).

Durrësi është vendi me më me pak tokë Pyjore dhe kullota, konkretisht ka 2% të totalit të tokës jobujqësore në Shqipëri. Kukësi është vendi me më pak tokë Bujqësore në Shqipëri krahasuar me qarqet e tjera. Nga 695520ha tokë bujqësore, Kukësi ka 4%, domethënë 25292 ha tokë bujqësore.


Burimi: Ministria e Bujqësisë, Ushqimit, dhe Mbrojtjes së Konsumatorit
Analiza dhe Komentet: ODABurimi: Ministria e Bujqësisë, Ushqimit, dhe Mbrojtjes së Konsumatorit
Analiza dhe Komentet: ODA

Në shifra absolute shohim se vendi me strukture toke bujqësore më të vogël është Kukësi, I cili vijohet nga Lezha, Durrësi , Dibra , Gjirokastra, etj. Ndërsa për vendet me vlerë më të vogël në ha të tokës jo bujqësore është Durrësi  vijuar nga Fieri , Tirana, Berati, etj. Pra mund të themi se vendi ynë ka një përqindje shumë të ulët tokë bujqësore në krahasim me atë pyjore dhe kullote. 

Bazuar edhe tek indikatorë te strukturës së tokës, mund të themi se sektori i bujqësisë në Shqipëri është aktualisht pjesa më e pazhvilluar e ekonomisë shqiptare dhe vuan nga fragmentarizmi i thellë i sipërfaqes së tokës së punueshme. Gjithashtu mbetet jo fort eficente si metodologji përcaktimi i Ministrisë së Bujqësisë tokë bujqësore dhe fond pyjorë pa caktuar qartë edhe terrenet urbane si sipërfaqe pjesë e terrenit kombëtar.

Struktura e Tokës ne Hektare


Burimi: Ministria e Bujqësisë, Ushqimit, dhe Mbrojtjes së Konsumatorit
Analiza dhe Komentet: ODA

Kontribuoi: Eni Didi