Open Data Albania ka hulumtuar mbi numrin e familjeve që u përkasin grupeve vulnerabël si: familje rome apo familje me kryefamiljarë një grua dhe që trajtohen me ndihmë ekonomike për pamjaftueshmëri fondesh. Familje të varfra apo familje në nevojë konsiderohen familjet që nuk kanë asnjë të ardhur monetare apo material e po ashtu edhe familje të tjera me të ardhura të pamjaftueshme nga veprimtaria ekonomike, programe të tjera të mbrojtjes shoqërore dhe kapitali.

Tek të ardhurat përfshihen likuiditete nga çdo lloj burimi. Nuk përfshihen në të ardhurat e familjes pagesat që marrin pjesëtarët e familjes me aftësi të kufizuar mendore, fizike, të verbrit, para e tetraplegjikët, përfitimet e invalidëve të punës, si dhe pagesat për fëmijët e lindur si trinjakë e më shumë.

Ndihma ekonomike që kanalizohet për grupin familje me gra kryefamiljare është 396 835 000 lekë në vitin 2012 dhe përbën 8.03 % të të gjitha ndihmës ekonomike në vend. Ndërkohë, familjet rome përfitojnë 67 462 000 lekë duke përbërë vetëm 1.37 % të totalit të ndihmës ekonomike në vend për vitin 2012. Më poshtë paraqitet tabela dhe grafiku në lidhje me ndihmën ekonomike për familjet me grupe vulnerabël dhe pesha që zë secili grup në totalin e ndihmës ekonomike:

Ndihma ekonomike në vlerë sipas grupeve vulnerabël kundrejt totalit të ndihmës ekonomike 2012


Burimi: Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta
Përpunimi dhe komentet: ODA


Burimi: Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta
Përpunimi dhe komentet: ODA

Numri i grave kryefamiljare që përfitojnë ndihmë ekonomike është 12315 gra dhe përbën 12.35 % të numrit total të familjeve që përfitojnë ndihmë ekonomike. Ndërkohë, numri i familjeve rome që përfitojnë ndihmë ekonomike është 1510 të tilla dhe përbëjnë vetëm 1.52 % të numrit total të familjeve për vitin 2012. Më poshtë paraqitet tabela dhe grafiku në lidhje me numrin e familjeve të grupeve vulnerabël që përfitojnë ndihmë ekonomike dhe pesha që zë secili grup në totalin e ndihmës ekonomike:

Numri i grupeve vulnerabël që përfitojnë ndihmë ekonomike kundrejt numrit total të përfituesve 2012


Burimi: Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta
Përpunimi dhe komentet: ODA


Burimi: Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta
Përpunimi dhe komentet: ODA