Qarku Dibër është një nga 12 qarqet e Shqipërisë dhe ka një sipërfaqe prej 2 485km². Qarku i Dibrës përmban rrethet: Dibër, Bulqizë dhe Mat. Qendër e Qarkut të Dibrës është qytetin e Peshkopisë. Qarku i Dibrës kufizohet në lindje me Maqedoninë. E gjithë zona është malore dhe përfshin rajonin historik të Dibrës së Vogël. Qarku kufizohet në veri me Qarkun e Kukësit, në perëndim me Qarkun e Tiranës dhe Durrësit, në Veriperëndim me Qarkun e Lezhës dhe në Jug me Qarkun e Elbasanit. Dibra ka 4 njësi administrative bashki dhe 32 komuna.

Njësi administrative të qarkut DibërBurimi: Ligji nr. 8652, datë 31. 07. 2000, “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”.
Analiza dhe Komentet: ODA

Zhvillimi Demografik. Sipas Census 2011 popullsia në Republikën e Shqipërisë rezulton 2 842 925 banorë. Në qarkun e Dibrës  jetojnë 142 554 persona, që përbëjnë 5 % të popullsisë së vendit. Po të bëjmë një krahasim me vitin 2001 vëmë re se popullsia është ulur në rang kombëtar  e po kështu edhe në qarkun e Dibrës. Në  Vitin  2001 kemi 3 067 740 banorë në rang kombëtar, nga të cilët 189 548 ndodhen në qarkun e Dibrës , pra që përbëjnë 6%. Shohim se përqindja e popullsisë së qarkut të Dibrës ndaj totalit kombëtar ka ardhur duke u ulur nga viti 2001 në 2011.

Popullsia në qarkun  e Dibrës 2001-2011


Burimi:INSTAT   
Analiza dhe Komentet:ODABurimi:INSTAT   
Analiza dhe Komentet:ODA

Nëse do të shohim raportin e meshkujve dhe femrave në qarkun e Dibrës, vëmë re se kemi një përqindje më të lartë të meshkujve në raport me femrat. Sipas Census 2011 në këtë qark 50.86% e popullsisë është e gjinisë mashkullore dhe 49.1% është femërore. Duhet përmendur se ky raport i dominancës së gjinisë mashkullore në këtë qark ka ardhur në rritje, nga 50.13% meshkuj që kemi pasur në 2001, në 50.86% meshkuj në 2011. 

Popullsia ne qarkun Diber sipas gjinise 2001-2011


Burimi:INSTAT   
Analiza dhe Komentet:ODA


Burimi:INSTAT   
Analiza dhe Komentet:ODA

Gjatë dekadës së fundit, situata demografike në qarkun Dibër , ka ardhur në  uljen të vazhdueshme të popullsisë. Kjo vjen si pasojë e lëvizjes gjithnjë e më tepër të qytetarëve drejt qarqeve të tjera të orientuar drejt qendrës së Republikës së Shqipërisë ose qarqeve me mundësi më të lartë për zhvillim ekonomik .

Për sa i përket popullsisë urbane dhe rurale, vëmë re se në këtë qark mbizotëron popullsia që banon në zonat rurale prej  75% e totalit të popullsisë së qarkut. Ndërkohë në zona urbane jeton 25% -shi tjetër. Përqindja e popullsisë që jetojnë në zonën urbane në qarkun e Dibrës  është rritur nga viti 2001 me një masë të vogël prej 5%.

Popullsia urbane dhe rurale në qarkun e Dibrës


Burimi:INSTAT   
Analiza dhe Komentet:ODABurimi:INSTAT   
Analiza dhe Komentet:ODA

Zhvillimi Ekonomik. Indikatorët e rëndësishëm makroekonomik që tregojnë nivelin e zhvillimit të qarkut janë niveli i papunësisë, numri i ndërmarrjeve aktive që ndodhen në qark, forca e punës si dhe numri i familjeve që përfitojnë nga ndihma ekonomike. Numri i ndërmarrjeve ekonomike që operojnë në Qarkun e Dibrës në vitin 2011  është 2049 ndërmarrje. Në përqindje kundrejt vlerës në nivel kombëtar themi se vetëm 1.9% e ndërmarrjeve ekonomike janë vendosur në këtë qark. Ky qark renditet i parafundit për sa i përket numrit të ndërmarrjeve aktive ekonomike në vend. Vetëm qarku i Kukësit shënon tregues më të ulët se Dibra. Numri i ulët i ndërmarrjeve ekonomike reflekton në numër të lartë papunësie dhe ne tregues të lartë të varfërisë.

Ndërmarrjet aktive në qarkun Dibër sipas madhësisë, 2011


Burimi:INSTAT   
Analiza dhe Komentet:ODA


Burimi:INSTAT   
Analiza dhe Komentet:ODA

Tregues të rëndësishëm ekonomik për zhvillimin e qarkut janë papunësia dhe ndihma ekonomike që marrin familjet. Për vitin 2012, katërmujorin e fundit, numri i të papunëve në këtë qark është 6808  individë.  Shprehur në përqindje niveli i papunësisë për këtë qark është 5% ndërsa në rang kombëtar është 12.82%.

Numri i familjeve që marrin ndihmë ekonomike sipas të dhënave INSTAT është si më poshtë:

Numri i familjeve që marrin ndihmë ekonomike në qarkun Dibër  2012


Burimi :INSTAT, buletini tremujorit te katërt te 2012
Analiza dhe Komentet:ODA

Numri i familjeve që marrin ndihmë ekonomike në qarkun e Dibrës  është 14481  familje. Qarku i Dibrës është dyti vërsa i përket numrit të familjeve që marrin ndihmë ekonomike, pas qarkut të  Shkodrës. Pra kemi një përqindje shumë të lartë të familjeve që mbahen nga ndihma ekonomike në këtë qark.

Sipas sektorëve, numri më i lartë i të punësuarve është në sektorin privat. Kështu në qarkun Dibër , në vitin 2009, sektori privat kontribuoi me 86.9% të të punësuarve, ndërsa në nivel vendi sektori privat kontribuon me 83.5% të numrit të punësuarve.

Është e rëndësishme për tu bërë një dallim qarqeve për sa i përket treguesve të rritjes ekonomike. Këto tregues ekonomik përbëjnë një diferencim të caktuar  nga ana sociale dhe ekonomike.