Investimet e huaja direkte në Shqipëri vazhdojnë të jenë një burim shumë i rëndësishëm i flukseve të kapitalit dhe zhvillimi të ekonomisë. Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi vlerën e investimeve të huaja direkte (IHD) në Shqipëri ndaj produktit të brendshëm bruto (PBB) krahasuar me vendet e rajonit, bazuar në të dhënat e Bankës së Shqipërisë.

Investimet e huaja direkte, përfshijnë investimet e individëve dhe institucioneve të huaja në ekonominë vendase, nëse investimi e bën investitorin pronar të më shumë se 10% të kapitalit të një ndërmarrje.

Grafikisht vlera e investimeve të huaja direkte në përqindje ndaj PBB në vitin 2010 paraqitet:


Burimi: Banka e Shqipërisë
Komentet dhe Analiza: ODA

Sikurse mund të shihet edhe nga grafiku, vendi me nivelin më të lartë të IHD-ve ndaj PBB është Mali i Zi (138%), ndërsa vendi me nivelin më të ulët është Shqipëria (37%).

Gjatë viteve këto pesha kanë qënë të ndryshme, sikurse paraqiten edhe në tabelën e mëposhtme:

Investimet e Huaja Direkte ndaj PBB (ne %) ne Shqiperi dhe Vendet e Rajonit        


Burimi: Banka e Shqipërisë
Komentet dhe Analiza: ODA

Gjatë 6 viteve të fundit në Shqipëri vihet re një rritje e vazhdueshme e peshës së IHD-ve ndaj PBB, por ndërkohë, gjatë gjithë këtyre viteve, Shqipëria ka pasur relativisht nivelin më të ulët të IHD-ve ndaj PBB krahasuar me gjithe vendet e rajonit.

Investimet e huaja direkte, janë një tregues i rëndësishëm i besimit të investitorëve të huaj në një vend, dhe ato ulen në kushtet e krizave ekonomike dhe politike, dhe rriten në kushtet e përmirësimit të ambjentit ekonomik dhe politik.