Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me Kreditë e Korporatave të tjera Depozituese KTD në Republikën e Kosovës në vitet 2007-2013.  Të dhënat në hulumtim janë marrë nga Banka Qendrore e Kosovës. Në vitin 2013 kreditë në total për bizneset në Republikën e Kosovës shënojnë vlerën e 1.2 miliard eurove, ndërkohë që në të njëjtin vit në Republikën e Shqipërisë këto kredi shënonin vlerën e 2.8 miliard eurove. Gjatë viteve 2007-2013 kreditë e KTD-ve në Kosovë kanë ardhur duke u rritur.

 


Burimi: Banka Qendrore e Kosovës
Komente dhe analiza: ODA

Vlerën më të madhe ndër kreditë e korporatave të tjera depozituese sipas aktivitetit ekonomik e shënojnë ato të sektorit të shërbimeve. Në vitin 2013 kreditë lëshuar bizneseve që ofrojnë shërbime përbënte 72% të kredive për aktivitet biznesi në total. Në harkun kohor 2007-2013 kreditë për sektorin e bujqësisë janë rritur me 58%, ato për sektorin e industrisë, energjetikës dhe ndërtimtarisë janë rritur me 102% dhe kreditë për sektorin e shërbimeve janë rritur me 70%.

Rritjen më të ulët ndër tre sektorët kryesor duket ta ketë pësuar bujqësia. Kjo si pasojë edhe e  subvencioneve të Qeverisë për nxitjen e aktivitetit bujqësor në Kosovë, si dhe skemës së garantimit të kredive bujqësore të mbështetur nga USAID.

Kreditë e korporatave tjera depozituese sipas aktivitetit ekonomik ne Republikën e Kosovës 2007-2013
Burimi: Banka Qendrore e Kosovës   

Komente dhe analiza: ODA   


Burimi: Banka Qendrore e Kosovës
Komente dhe analiza: ODA

Kreditimin më të lartë në sektorin e industrisë, energjetikes dhe ndërtimtarisë e shënon prodhimi, i cili në vitin 2013 përbënte 45% të totalit të kredive lëshuar për këtë sektor. Në vitin 2013 nga 291 milionë euro kredi lëshuar për gjithë sektorin, 132 milionë euro i përkisnin prodhimit, 119 milionë euro ndërtimit, 21 milionë euro energjetikës, gazit etj dhe 20 milionë euro minierave.

Kreditë e sektorit te industrisë, energjetikes dhe ndërtimit ne Republikën e Kosovës 2007-2013


Burimi: Banka Qendrore e Kosovës
Komente dhe analiza: ODA


Burimi: Banka Qendrore e Kosovës
Komente dhe analiza: ODA

Në sektorin e shërbimeve vihet re një kreditim i lartë i tregtisë me shumicë e pakicë, përkatësisht 73% të totalit të sektorit. Në vitin 2013 krahasuar me një vit më parë rritjen më të lartë e shënon hoteleria dhe restorantet me 27%, pasuar nga shërbimet financiare, patundshmëri, qira etj me 26% rritje.

Kreditë e sektorit te shërbimeve ne Republikën e Kosovës 2007 2013Burimi: Banka Qendrore e Kosovës
Komente dhe analiza: ODA


Burimi: Banka Qendrore e Kosovës
Komente dhe analiza: ODA

Kontribuoi: Griselda Rruci