Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me Rezervat e Arit në Republikën e Kosovës në harkun kohor 2009-2013. Nëse i referohemi rezervave të arit në terma sasior për Kosovën, sasia përllogaritur sipas njësisë matëse onz, ka pësuar rënie në vitet 2009-2012, përkatësisht nga 7,868 onz në 5,017 onz.

Në vitin 2013 kjo sasi është rritur kundrejt vitit pararendës dhe shënon 6,831 onz. Banka Qendrore e Kosovës është enti përgjegjës për mbajtjen e rezervës shtetërore të arit.


Burimi: Banka Qendrore e Kosoves, Banka Boterore
Komentet dhe analiza: ODA

Metalet e çmuara kanë pësuar rënie të çmimit në tregun ndërkombëtarë duke shënuar vlera të ndryshme në vite. Duke ju referuar vlerës ekuivalente në euro në vitin 2013, Kosova shënon 59.6 milionë euro rezerva ari nga 60.3 milionë euro që ishin në vitin 2009. Në harkun kohor 2009-2013 rezervat e arit përllogaritur në euro në Republikën e Kosovës kanë pësuar një rritje me 7.96% në tre vitet e para, për t’u ulur me 8.45% në dy vitet në vijim.

Rezerva ari ne Republiken e Kosoves 2009-2013


Burimi: Banka Qendrore e Kosoves, Banka Boterore
Komentet dhe analiza: ODA


Burimi: Banka Qendrore e Kosoves, Banka Boterore
Komentet dhe analiza: ODA

Rezerva e arti për frymë është luhatur sipas ndryshimeve në popullsi dhe në sasi të mbajtur si rezervë. Në vitin 2009 Kosova shënon një rezervë ari 34.23 euro për person. Kjo vlerë është reduktuar në 32.68 euro për person në vitin 2013.


Burimi: London Bullion Market, Banka Qendrore e Kosoves, Banka e Shqiperise
Komentet dhe analiza: ODA

Rezerva e arit per fryme ne Republiken e Shqiperise dhe Kosoves


Burimi: London Bullion Market, Banka Qendrore e Kosoves, Banka e Shqiperise
Komentet dhe analiza: ODA

Republika e Kosovës rezulton të ketë në vitin 2013 rezerva në sasi ari për frymë më shumë se Republika e Shqipërisë. Në vitin 2013 Kosova shënon një rezervë ari për frymë prej 0.0374 onz, ndërsa Shqipëria 0.0353 onz.
Kontribuoi: Griselda Rruci