Burimi: Ligji nr.  9975, datë 28.7.2008 i azhornuar   
Komente dhe Analiza: Open Data Albania

Renta minerare për Mineralet Metalike pas datës 1 janar  2015


Burimi: Ligji nr.  9975, datë 28.7.2008 i azhornuar   
Komente dhe Analiza: Open Data Albania