Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me disa grupe të mëdha (kompani mëmë) të cilat zotërojnë aksione në SHA të kontrolluara prej tyre. Hulumtimi vlerëson numrin e shoqërive dhe vlerën e kapitalit aksionar. Treguesit kanë burim të dhëna të ekstrakteve historike të SHA-ve sipas depozitimit në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit QKR, qershor 2014. Gjatë hulumtimit të strukturës aksionare të SHA-ve në vend vihet re një prezencë jo e vogël e disa grupeve të mëdha të cilat zotërojnë disa shoqëri aksionare.

Në bazë të nenit 207 të ligjit për shoqëritë tregtare në Republikën e Shqipërisë, këto quhen kompani mëma. Shoqëritë ku ato kanë jo më pak se 30% të votave (aksione, kuota) quhen shoqëri të kontrolluara. Kështu, nga analiza rezulton se spikasin gjashtë grupe të mëdha (holdings)  të cilat zotërojnë aksione në 26 SHA në vend, me një total kapitali që kam nivelin e 148 milionë Eurove. Ky kapital pesho rreth 5% e kapitalit total që kanë 847 SHA-të që operojnë në vend.

Grupet e Mëdha që zotërojnë shoqeri në Shqipëri – Qershor 2014


Burimi i të Dhënave: Qendra Kombëtare e Regjistrimit   
Komenti dhe Analiza: Open Data Albania   
Kursi i këmbimit në datën 30.06.2014:   1 EUR = 140.26 (Burimi: Banka e Shqipërisë)

Grupi Raiffiesen është aksionar në 3 Shoqëri Aksionare të kontrolluara prej tij, me një kapital prej 103.6 milionë Euro ose rreth 70% të kapitalit total që zënë të gjashtë grupet e kompanive mëmë.Burimi i të Dhënave: Qendra Kombëtare e Regjistrimit   
Komenti dhe Analiza: Open Data Albania   
Kursi i këmbimit në datën 30.06.2014:   1 EUR = 140.26 (Burimi: Banka e Shqipërisë)

Austrian Gaming Industries  A.G.I që kontrollon 3 shoqëri biznesi me rreth 9% të kapitalit të grupeve.Burimi i të Dhënave: Qendra Kombëtare e Regjistrimit   
Komenti dhe Analiza: Open Data Albania 
Kursi i këmbimit në datën 30.06.2014:   1 EUR = 140.26 (Burimi: Banka e Shqipërisë)

Union Grup kontrollon 5 shoqëri biznesi me rreth 8% të kapitalit.

Burimi i të Dhënave: Qendra Kombëtare e Regjistrimit   
Komenti dhe Analiza: Open Data Albania 
Kursi i këmbimit në datën 30.06.2014:   1 EUR = 140.26 (Burimi: Banka e Shqipërisë)

2K Grup ka nën kontroll 5 shoqëri ose rreth 7% të totalit të kapitalit që zotërohet nga Grupet me një vlerë kapitali themeltar prej 10.2 milion Euro.


Burimi i të Dhënave: Qendra Kombëtare e Regjistrimit   
Komenti dhe Analiza: Open Data Albania 
Kursi i këmbimit në datën 30.06.2014:   1 EUR = 140.26 (Burimi: Banka e Shqipërisë)

Kurum Group zotëron numrin më të lartë të SHA-ve të kontrolluara 8 shoqëri, por me një kapital që nuk zë më shumë se 6% të totalit të zotëruar nga grupet.


Burimi i të Dhënave: Qendra Kombëtare e Regjistrimit   
Komenti dhe Analiza: Open Data Albania 
Kursi i këmbimit në datën 30.06.2014:   1 EUR = 140.26 (Burimi: Banka e Shqipërisë)

Korporata Elektro Energjetike Shqiptare edhe pse ka aksione në 2 shoqëri të kontrolluara përbën një nivel të papërfillshëm kapitali.Burimi i të Dhënave: Qendra Kombëtare e Regjistrimit   
Komenti dhe Analiza: Open Data Albania 
Kursi i këmbimit në datën 30.06.2014:   1 EUR = 140.26 (Burimi: Banka e Shqipërisë)

Kontribuoi: Artan Gjergji