Open Data Albania po përditëson të dhëna lidhur me raportin e dëmeve të paguara nga kompanitë e sigurimit kundrejt primeve të akumuluara sipas kategorisë së sigurimit. Raporti bazohet në të dhënat e publikuara nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare.

Në fund të vitit 2015, vlera e dëmeve të paguara ishte 26% e primeve të mbledhura nga kompanitë e sigurimeve. Ritmi i rritjes së pagesës së dëmeve ka qenë shumë më i ulët se ritmi i rritjes së primeve, përvec vitit të fundit ku dëmet e paguara janë rritur 28% dhe primet me 21% krahasuar me një vit më parë.Burimi: Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare
Komentet dhe Analiza: ODA

Në vitin 2015 janë paguar 3.6 miliardë lekë dëme nga 14.1 miliardë lekë prime të akumuluara. Gjatë këtij viti tregu i sigurimeve përbëhet 60.23% nga Sigurimet e Detyrueshme dhe 39.77% nga ato Vullnetare.

Sigurimet e Jo-Jetës mbartin peshën më të madhe të tregut të sigurimeve me përkatësisht 92.62% ndaj totalit të sigurimeve të kryera gjatë këtij viti. Kjo kategori sigurimi përfshin gjithë shërbimet e sigurimit të cilat nuk përfshihen në sigurimin e jetës (si sigurimi i pasurive të paluajtshme, sigurimi i shëndetit, i automjeteve etj).

Sigurimi i jetës, i ofrohet individëve dhe në rast të vdekjes së tyre një individ tjetër i përcaktuar nga i siguruari përfiton një shumë sipas kontratës. Gjatë vitit 2015 kjo katëgori përbënte 7.29% të totalit të tregut të sigurimeve.


Burimi: Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare
Komentet dhe Analiza: ODA


Burimi: Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare
Komentet dhe Analiza: ODA

Në 2015, në tregun e sigurimit të jo-jetës, raporti i dëmeve të paguara kundrejt primeve të përfituara nga shoqëritë e sigurimeve ka qenë 26.47%. Kjo është llogaritur si raport i dëmeve të paguara (3.5 miliardë lekë) kundrejt primeve të përfituara (13.05 miliardë lekë). Dëmet e paguara i përkasin vitit 2015, por kontratat e sigurimit mund të jenë lidhur më parë, e për pasojë primet e paguara lidhur me këto kontrata mund t’i përkasin viteve të mëparshme.

Ndërkohë në tregun e sigurimit të jetës, raporti i dëmeve të paguara kundrejt primeve të përfituara nga shoqëritë e sigurimeve ka qenë më i ulët vetëm 18.36%. Kjo është llogaritur si raport i dëmeve të paguara (188 milionë lekë) kundrejt primeve të përfituara (1.03 miliardë lekë). Edhe në këtë rast primet e paguara lidhur me këto kontrata mund t’i përkasin viteve të mëparshme.


Raporti Prime të akumuluara/Dëme të paguara 2006-2015

Burimi: Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare
Komentet dhe Analiza: ODA

Tregu i sigurimeve është shumë i rëndësishëm sepse lejon kalimin e rreziqeve nga një palë tek një tjetër. Pra individët dhe bizneset që nuk duan të mbajnë rrezik, mund ta kalojnë atë tek një shoqëri sigurimi. Ky është një funksion thelbësor për funksionimin e mirë të një tregu ekonomik dhe financiar në një vend.
Kontribuoi: Griselda Rruci