Open Data Albania po publikon të dhëna për Vetëpunësimin në vend. Të dhënat janë për periudhën Janar 2020 deri Mars 2021 sipas regjistrit të deklarimit për Punësim në sistemin e Tatim Taksave. Ky regjistër shërben për deklarim mujor nga subjektet ekonomike punëdhënëse, dhe të vetëpunësuar. Të vetë-punësuarit janë individ të cilët janë regjistruar si subjekte Fizike dhe puunësojnë veten për realizimin e shërbimeve dhe produkteve të caktuara sipas profesionit. Në këtë kategori përfshihen edhe profesione të lira që ushtrohen nga individët apo edhe ambulantët për tregti dhe shërbime.

Në Mars 2021 në vend kryejnë aktivitet si të Vetëpunësuar 83 856 të punësuar të deklaruar. Këta përbëjnë 12.04% të totalit të të Punësuarve të Deklaruar në Vend.


Të dhënat:Drejtoria e Përgj. TatimTaksave me Kërkesë për Informacion Nr. 11 datë 26.05.2021
Përpunimi dhe Analiza: Open Data Albania

Gjatë periudhës Janar 2020 deri Mars 2020, edhe kjo kategori punësimi ka pësuar ndryshime në numër. Kështu në Janar 2020 në vend ishin regjistruar të vetëpunësuar 81 916. Ky numër pësoi rënie gjatë janar Prill 2020 dhe filloi të rritej në Maj – Korrik. Rritja e numrit në këtë periudhë lidhet edhe me nevojën për regjistrim dhe deklarim në kushte kur tregu i punës dhe ekonomia po prekej nga pasojat e Izolimit për shkak të Covid-19 dhe Qeveria filloi të prezantonte paketa të ndihmës ekonomike për subjektet punëdhënëse. Pas nëntor 2020 vijon rënie e numrit të Vetëpunësuar deri në Mars 2021 ku shënohet një rritje në numër.


Të dhënat:Drejtoria e Përgj. TatimTaksave me Kërkesë për Informacion Nr. 11 datë 26.05.2021
Përpunimi dhe Analiza: Open Data Albania

Gjatë kësaj periudhe 15 mujore, numri i të vetëpunësuarve në tërësi është rritur me 1 940 persona apo me 2.37%.


Të dhënat:Drejtoria e Përgj. TatimTaksave me Kërkesë për Informacion Nr. 11 datë 26.05.2021
Përpunimi dhe Analiza: Open Data Albania

Të dhënat për këtë artikull janë marrë nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatim Taksave përmes Kërkesës për Akses në Informacion me numër rendor 11 datë 26 Maj 2021. Artikulli shoqërohet me një Excel në të cilin janë të detajuara të dhënat periudha Janar 2020 deri Mars 2021.

Shkarko excel: Ecuria Vetëpunësimi, Janar 2020 – Mars 2021
Komente dhe Analiza: Open Data Albania