Në këtë artikull do të paraqitet çmimi i blerjes dhe shitjes së Energjisë Elektrike nga Korporata Elektroenergjitike Shqiptare sh.a., (KESH), për periudhën  Janar- Prill 2022.

Për efekt procedure prokurimi, korporata publikon online  në faqen e saj zyrtare thirrjen me kriteret e nevojshme. Kompanitë e licencuara në tregtimin e energjisë elektrike, dërgojnë ofertat e tyre në emalin zyrtar të KESH sh.a brenda afatit të përcaktuar në thirrje. Kriteri i vlerësimit të ofertës në rastin e blerjes së energjisë është bazuar mbi çmimin më të ulët. Ky çmim nuk përfshin vlerën e TVSH-së.

Sipas web-faqes zyrtare të shoqërisë KESH sh.a, për periudhën Janar – Prill 2022, KESH sh.a ka blerë 250,749 MWh Energji Elektrike me vlerë totale rreth 59,9 milionë Euro pa TVSH. Sqarojmë se në disa procedura tenderi nuk kishte informacion në lidhje me sasinë e blerë, prandaj Blerja e KESH në treg duhet të jetë më e lartë për këtë periudhë.Titulli: Tender Energji Elektrike, Çmimi i blerjes nga KESH sh.a, Janar – Prill 2022
Burimi: KESH sh.a, 2022, Rezultate të Tenderit për Blerje Energji Elektrike ndër muaj, HUPEX
Përpunimi dhe Analiza: Open Data AlbaniaBurimi: KESH sh.a, 2022, Rezultate të Tenderit për Blerje Energji Elektrike ndër muaj, HUPEX
Përpunimi dhe Analiza: Open Data Albania

Çmimi mesatar i ponderuar i blerjes së energjisë nga KESH sh.a është 238.95 Euro për Megavat orë (MWh). Çmimi mesatar më i lartë i energjisë së blerë vihet re në Muajin Mars 2022, prej 274.6 Euro/MWh, rreth 29.14 Euro/MWh më pak se çmimi mesatar mujor sipas bursës hungareze HUPX. Në këtë muaj sasia e blerë raportohet më e ulët krahasuar me muajt e tjerë nën vrojtim.

Ndërsa për muajt Janar dhe Shkurt 2022, KESH sh.a ka blerë energji elektrike me çmim më të lartë se çmimi bursës HUPX, me një diferencë prej 32.44 Euro/MWh dhe 15.80 Euro/MWh për secilin muaj respektivisht. Gjatë muajit Prill 2022, çmimi mesatar i ponderuar i energjisë elektrike në blerje ka qenë 249.88 Euro/MWh, rreth 60.7 Euro/MWh më shumë, krahasuar me çmimin në bursën hungareze HUPX.Burimi: KESH sh.a, 2022, Rezultate të Tenderit për Blerje Energji Elektrike ndër muaj, HUPEX
Përpunimi dhe Analiza: Open Data Albania

Gjithashtu në periudhën Janar – Prill 2022, KESH sh.a ka shpallur dy tendera për shitje të energjisë elektrike. Në tenderin e organizuar në datën 24.01.2022 ku KESH ofertoi shitjen e 840 MWh energji elektrike në treg të lirë, nga gara u përcaktua çmimi i ponderuar i shitjes prej 338.57 Euro/MWh. Ndërsa në muajin Prill po ashtu KESH shiti 11,850 MWh me çmim mesatar të ponderuar rreth 142.52 Euro/ MWh.Burimi: KESH sh.a, 2022, Rezultate të Tenderit për Blerje Energji Elektrike ndër muaj, HUPEX
Përpunimi dhe Analiza: Open Data Albania

Në grafikun e mëposhtëm  paraqitet ecuria e çmimeve mesatare mujore në Bursën Hungareze HUPX dhe Bursën Greke HENEX , të cilat merren si referencë edhe në transaksionet e shoqërive që operojnë në tregun e energjisë në Shqipëri. Edhe pse në fillim të vitit 2022 u vu re një rënie në çmimet e energjisë elektrike, përsëri në Mars 2022 pati një kulmim të nivelit të çmimit mesatar i cili shënoi 303.74 Euro/MWh në bursën HUPX dhe 272.68 Euro/MWh në HENEX.Burimi: KESH sh.a, 2022, Rezultate të Tenderit për Blerje Energji Elektrike ndër muaj, HUPEX, HENEX
Përpunimi dhe Analiza: Open Data Albania

Të dhënat për këtë Artikull janë marrë nga Korporata Elektroenergjitike e Shqipërisë, faqja zyrtare e Bursës Hungarezë HUPX dhe faqja zyrtare e Bursës Greke HENEX. Bursa hungareze HUPX shërben si bursë referencë për rajonin e Ballkanit.

Shkarko excel: Janar – Prill 2022, Çmimi i Blerjes dhe Shitjes së Energjisë Elektrike nga KESH
Komente dhe Analiza : Open Data Albania