Open Data Albania ka marrë në shqyrtim tarifat e shkollimit në Institucionet Publike të Arsimit të Lartëtë miratuara nga Këshilli i Ministrave për dy vite akademikë: 2010-2011 dhe 2015-2016. Në fokus janë vetëm tarifat e detyrueshme për t’u paguar për ndjekjen e ciklit të parë të studimit apo sistemit Bachelor.

Në vitin akademik 2015-2016, ndjekja e studimeve kushton më shumë në Universitetin e Mjekësisë, për degët Mjekësi Dentare, Farmaci dhe Mjekësi me 45 000 lekë/vit. Kjo renditje ndiqet nga Fakulteti i Shkencave Sociale dhe Fakulteti i Drejtësisë në Universitetin e Tiranës,Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës, Fakulteti i Mjekësisë Veterinare dhe Universiteti i Arteve përkatësisht me 40 000 lekë/vit.

Këto kanë qenë Institucionet Publike të Arsimit të Lartë që kanë pasur përgjithësisht tarifat më të larta të studimit edhe në vitin akademik 2010-2011, përjashtuar Fakultetin e Mjeksësisë Veterinare dhe Fakultetin e Mjekësisë.


Burimi: Ministria e Arsimit
Përpunimi dhe komentet: ODA

Krahasuar me vitin akademik 2010-2011, tarifat në vitin akademik 2015-2016 janë rritur mesatarisht me 10 000 lekë. Rritjen më të lartë në vlerë absolute e ka pësuar tarifa për Fakultetin e Mjekësisë, Fakultetin e Ekonomisë dhe Agrobiznesit në programin “Menaxhim agrobiznesi” dhe Fakulteti i Mjekësisë Veterinare, me rreth 19 500 lekë.

Rritje të lartë ka shënuar edhe Fakulteti i Shkencave Pyjore në programin “Mbarështim pyjesh” me 14 670 lekë, Universiteti i Sporteve të Tiranës me 14 560 lekë si dhe Fakultetet e Mjekësisë Dentare dhe Fakulteti i Farmacisë me 14 340 lekë. Ajo që bie në sy është se përgjithësisht, tarifat për universitet e rretheve kanë përjetuar rritje më të ulët se sa universitetet që operojnë në Tiranë, duke veçuar universitetin “IsmailQemali”, Vlorë si institucioni me rritjen më të vogël të tarifave 5 692 lekë.


Burimi: Ministria e Arsimit
Përpunimi dhe komentet: ODA

Nëse do të shqyrtonim rritjen e tarifave në vitin 2015-2016 me vitin 2010-2011 në terma relativë të shprehur në përqindje do të spikasnin për ndryshim të lartë të tarifave tre fakultetet e Universitetit Bujqësor të Tiranës, përkatësisht Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit në programin “Menaxhim agrobiznesi”me 128% apo 2.2 herë, Fakulteti i Mjekësisë Veterinare dhe Fakulteti i Shkencave Pyjore në programin “Mbarështim pyjesh”. Rritjen më të vogël e kanë pasur tarifat e Universitetit të Tiranës në degët ekonomik (37%), shkenca sociale (30.5%) dhe drejtësi (30.5%).


Burimi: Ministria e Arsimit
Përpunimi dhe komentet: ODA

Tarifat mesatare të shkollimit dhe ndryshimet mes tyre në vitet akademikë 2010-2011 dhe 2015-2016Burimi: Ministria e Arsimit
Përpunimi dhe komentet: ODA

Kontribuoi: Blerta Zilja