Open Data Albania po hulumton mbi trendin dhe vëllimin e  veprave penale Kundër Pasurisë dhe vepra penale në Sferën Ekonomike. Këto vepra penale janë një kapitull i veçantë i Kodit Penal dhe ndahen në tre seksione, konkretisht: Vjedhjet e Pasurisë, Mashtrimet dhe Shkatërrimi i Pronës. Në këtë artikull është hulumtuar mbi trendin, vëllimin dhe dinamikën e çështjeve gjyqësore për veprat penale të seksionit Vjedhje e Pasurisë. Hulumtimi bazohet në të dhëna të Vjetarëve Statistikorë të Ministrisë së Drejtësisë.

Në harkun kohor 2005-2015, për vepra penale Vjedhje të Pasurisë janë konkretizuar në 19 656 cështje penale dhe rezultojnë 22 232 të dënuar. Kodi penal parashikon trembëdhjetë nene që lidhen me veprën penale të vjedhjes. Numrin më të lartë të rasteve e shënojnë vjedhjet e thjeshta. Mesatarisht, çdo vit në gjykatat shqiptare janë proceduar për Vjedhje 1 201 çështje gjyqësore dhe janë regjistruar 1 541 të dënuar. Në vitin 2014 është shënuar numri më i lartë i çështjeve gjyqësore për vepra penale vjedhje të pasurisë. Ky vit shënon 2 382 cështje dhe 2 856 autorë.


Komente dhe Analiza: Open Data Albania
Burimi: Vjetar Statistikor MD 2005 – 2015

Komente dhe Analiza: Open Data Albania
Burimi: Vjetar Statistikor MD 2005 – 2015

Vepra penale, e cila kanë pasur më pak praktikë gjyqësore në vitet 2005-2015, për këtë grup seksion, është  Trafikimi i Veprave të Artit  parashikuar nga nenet 138 dhe 138 /1 me vetëm 2 çështje gjyqësore. Vjedhja e Rrjetit të Komunikimeve Elektronike, është një figurë vepre penale për të cilën nuk është shënuar ende asnjë rast procedimi.

Tek ky seksion bëjnë pjesë edhe vepra penale si Vjedhja e Bankave dhe Arkave të Kursimit neni 136, vepër që dy vitet e fundit 2014 dhe 2015 ka shënuar numër në rritje çështjesh dhe autorësh. Në dhjetë vite për veprën penale të Vjedhjes së Bankave dhe Arkave të Kursimit janë shënuar në total 38 cështje gjyqësore me 46 autorë të dënuar.


Komente dhe Analiza: Open Data Albania
Burimi: Vjetar Statistikor MD 2005 – 2015

Gjithashtu në rritje janë edhe verat penale të Vjedhjes duke kryer Shpërdorim të Detyrës Neni 135. Kjo vepër ka shënuar një rritje vit pas viti. Vepra penale përkon me raste kur autori i ngjarjes është një person i punësuar në institucionin ku kryhet vjedhja ose vjedhja lidhet me veprime që përkojnë me detyrat e tij profesionale. Për këtë vepër penale janë dënuar në dhjetë vite 507 autor.

Vepra penale e Vjedhjes së Energjisë Elektrike ose Impulseve Telefonike, parashikuar nga Neni 137  ka shënuar rekord ngjarjesh në vitin 2015. Në këtë vit janë shënuar 2288 cështje gjyqësore. Fillimi dhe procedimi gjyqësor i rasteve, duket se ka shënuar pushime apo pafajësi të shumta, pasi numri i autorëve të dënuar për këtë vepër në vitin 2015 është 596, numër ky shumë më i vogël për një tersi çështjesh gjyqësore prej 2288.


Komente dhe Analiza: Open Data Albania
Burimi: Vjetar Statistikor MD 2005 – 2015

Po tek ky seksion veprash penale bëjnë pjesë edhe krime me pasoja dhe rrezikshmëri të lartë të vjedhjes me Armë apo Vjedhje me Pasojë Vdekjen. Numri më i lartë i totalit të autorëve të dënuar për vepra penale që lidhen me Vjedhje në këto dhjetë vite është shënuar në vitin 2014, ndërsa numri më i lartë i çështjeve gjyqësore të proceduara është shënuar në vitin 2015 me 3865 Cështje.
Kontribuoi: Kejsi Kosta