Open Data Albania po hulumton  mbi vëllimin, trendin dhe dinamikën e procedimeve gjyqësore për veprën penale të Vetëgjyqësisë neni 277. Analiza është realizuar për periudhën kohore 2005 – 2015. Neni 277 i kodit penal. Vetëgjyqësi përkon me veprime të ushtrimit të një të drejte të qenë apo të pretenduar në mënyrë arbitrare, pa u drejtuar në institucione dhe autoritete kompetente për ndërhyrje. Ky nen reflekton besimin e munguar të individit tek institucioni apo mungesën e kulturës së zgjidhjes institucionale të problemeve.

Vepra është parashikuar si kundravajtje penale me sanksion nga gjobë deri në tre muaj burgim. Sipas të dhënave të marra nga Vjetarët e Ministrisë së Drejtësisë, në vitet 2005-2015, janë shënuar gjashtëqind e njëzet e katër procedime gjyqësore për kundërvajtjen penale të Vetëgjyqësisë. Viti 2015 ka shënuar më shumë procedime penale për këtë vepër, saktësisht 116 të tilla. Në total, në dekadën e fundit, janë dënuar 693 autor për Vetëgjyqësi.

Burimi:Vjetarë Statistikorë të MD
Komentet dhe analiza: ODA

Të dënuar për Vetëgjyqësi neni 277 I Kodit Penal 2005-2015
Burimi:Vjetarë Statistikorë të MD
Komentet dhe analiza: ODA


Burimi:Vjetarë Statistikorë të MD
Komentet dhe analiza: ODA

Rreth shtatë përqind e të dënuarve për këtë vepër penale janë femra.. Në vitet 2005-2015, në total për Vetëgjyqësi janë dënuar 50 femra dhe 643 meshkuj.


Burimi:Vjetarë Statistikorë të MD
Komentet dhe analiza: ODA

Të dënuar për Vetëgjyqësi sipas gjinive 2005-2015Burimi:Vjetarë Statistikorë të MD
Komentet dhe analiza: ODA

Për këto vite, gjykatat shqiptare për Vetëgjyqësi, kanë dhënë 500 gjoba si masë dënimi. Ndërsa me burgim janë shënuar 166 raste autorësh.

KOntribuoi: Kejsi Kosta