Open Data Albania po hulumton mbi trendin e kriminalitetit të femrave në Shqipëri në vitet 2014 dhe 2015 bazuar në të dhëna të Vjetarëve Statistikorë të Ministrisë së Drejtësisë. Të dhënat detajohen në numër grash dhe vajzash të dënuara sipas veprës penale apo nenit konkret. Kriminaliteti i femrave sipas Vendimeve Gjyqësore përbën çdo vit tre  deri tetë përqind të totalit të kriminalitetit.

Në vitin 2014 femra të dënuara me vendim gjykate numërohen 401 ndërsa në 2015 numri është dyfishuar me 881 raste gra apo vajza të dënuara. Rritja e kriminalitetit në vitin 2015 kundrejt vitit 2014 përkon edhe me ashpërsimin e politikës penale për vepra që lidhen me përvetësimin e energjisë elektrike apo ndërtimet e paligjshme.

Vepra penale të kryera nga femrat në vitet 2014-2015Burimi: Vjetarë Statistikorë të MD 2005-2012 dhe 2014,2015
Koment: ODA

Dy janë veprat penale ku në vitin 2015 kemi numër më të lartë të grave dhe vajzave, kryesisht kryefamiljare të dënuara Neni 137 paragrafët 1 dhe 2, me përkatësisht 142 dhe 42 raste. Për veprën penale Vjedhje e Energjisë Elektrike ose Impulseve Telefonike u dënuan 184 femra në vitin 2015.

Paragrafi i parë parashikon vjedhjen e energjisë elektrike ose impulseve telefonike, dëmtimin i matësit, si dhe çdo ndërhyrje tjetër te paligjshme dhe te paautorizuar në sistemin e matjes apo në rrjetin elektrik ose rrjetin telefonik, te kryera me qëllim përfitimi të paligjshëm. Ligjvënësi ka parashikuar dënim me burgim deri në 3 vjet.

Paragrafi i dytë i nenit 137 parashikon  rastin kur vepra penale kryhet me një nga rrethanat si bashkëpunim, më shumë se një herë, ose nga përdoruesit jo familjarë të energjisë elektrike apo të rrjetit të shërbimit telefonik. Kjo figurë e veprës penale dënohet me burgim nga një deri në pesë vjet. Në vitin 2015 me rrethana rënduese janë dënuar 42 gra për këtë figurë vepre penale. Ushtrimi i Prostitucionit vijon të mbetet një nen penalizues.

Megjithëse shumë vende nuk e konsiderojnë ushtrimin e prostitucionit si vepër penale, Ligjvënësi shqiptar vijon ta konsiderojë gruan në pozitat e punëtores së seksit, si autore e një veprimi penal dhe jo si viktima të një fenomeni. Për Ushtrim Prostitucioni Neni 113, në vitin 2015 u dënuan 15 femra ndërsa në vitin 2014 janë 7 raste dënimesh. Në nëntë vite të fundit në total janë dënuar 254 femra për këtë vepër penale, mesatarja për çdo vit është 28. Politika penale për këtë lloj veprimi ka qenë edhe më e ashpër në vitet 90.

Burimi: Vjetarë Statistikorë të MD 2005-2012 dhe 2014,2015
Koment: ODA


Burimi: Vjetarë Statistikorë të MD 2005-2012 dhe 2014,2015
Koment: ODA

Femrat zënë një përqindje të vogël në tërësinë e gjithë të dënuarve, vetëm në vitin 2015 femrat e dënuara përbëjnë pesë përqind të të gjithë të dënuarve. Femrat e dënuara përbënin përqindjen më të madhe në raport me gjithë të dënuarit,në vitin 2011, me 12 përqind.


Burimi: Vjetarë Statistikorë të MD 2005-2012 dhe 2014,2015
Koment: ODA

Veprat penale që kryhen nga femrat të grupuara sipas krerëve 2014,2015


Burimi: Vjetarë Statistikorë të MD 2005-2012 dhe 2014,2015
Koment: ODA

Një fluks të lartë dënimesh për femrat, ka shënuar vepra penale të Vjedhjes që përkon me nenin 134 të Kodit Penal, Falsifikimi i dokumenteve, e cila përkon me nenin 186 të Kodit Penal dhe Mashtrimi gjithashtu një vepër penale e kryer dhe aplikuar  për të dënuara femra.  Në vitin 2014 është shënuar rasti i parë dhe i vetëm i dënimit të një femre për kryerje të veprës penale të Vrasjes për Gjakmarrje.
Kontribuoi: Kejsi Kosta