Open Data Albania po hulumton mbi Strukturën e Kapitalit Aksionar të Shoqërive të Lidhura me Bankat e Nivelit të Dytë. Në kuptim të këtij hulumtimi termi shoqëri e lidhur është në përputhje me ligjin nr. 9662, datë 18.12.2006 “Për Bankat në Republikën e Shqipërisë”, sipas të cilit: persona apo subjekte të lidhur (ndër të tjera) janë dy ose më shumë persona, të lidhur mes tyre në një marrëdhënie bashkëkontrolli (neni 9.1, pika c) ose persona me një marrëdhënie të veçantë me bankën janë (ndër të tjera) aksionerët e bankës, të cilët zotërojnë 5 për qind ose më shumë të kapitalit (neni 9.2, pika a).

Në bazë të të dhënave zyrtare nga Banka e Shqipërisë por edhe nga ekstraktet e shoqërive të lidhura me bankat pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit (QKB), deri në Mars të vitit 2017, struktura dhe vlera e kapitalit aksionar të kompanive të lidhura të Bankave të Nivelit të Dytë në Shqipëri, ku me kapital nënkuptojmë kapitalin e  paguar të paraqitur në ekstraktin e QKB, paraqitej si vijon: Janë rreth 15 shoqëri të lidhura me 6 banka të nivelit të dytë. 10 banka nuk kanë kompani të lidhura që operojnë në Republikën e Shqipërisë. Vlera totale e kapitalit aksioner të 15 kompanive të lidhura me bankat arrin në nivelin e rreth 3.8 miliardë Lekë, ose rreth 28 milionë Euro.

Bazuar në madhësinë e kapitalit të paguar, kompania e lidhur me bankat që ka kapitalin më të madh është shoqëria Credins Leasing (e lidhur me Bankën Credins) me rreth 24.4% të totalit, e shoqëruar nga shoqëria DV- Altorurist Hoteliers (e lidhur me Bankën Raiffeisen) me rreth 17.8% të totalit, shoqëria A.F.C. (e lidhur me Bankën Credins) me 14.6% të totalit, shoqëria Ak-Invest (e lidhur me Bankën Credins) me 14% të totalit dhe Tirana Leasing (e lidhur me Bankën Tirana) me 10.5% të totalit të kapitalit të kompanive të lidhura me bankat. Kompanitë e tjera të lidhura kanë një kapital në vlera më modeste.

Struktura e Kapitalit Aksionar te kompanive te Lidhura me Bankat e Nivelit te Dyte – 15 Mars 2017Burimi: QKB
Komentet dhe Analiza: ODA


Burimi: QKB
Komentet dhe Analiza: ODA

Rreth 8 shoqëri janë të lidhur me Bankën Credins, e shoqëruar nga 3 shoqëri janë të lidhura me Bankën Raiffiesen, kurse secila prej shoqërive të tjera është e lidhur me një bankë të ndryshme. 8 kompani (ose 53% e rasteve) janë shoqëri bija ose filiale të bankave të nivelit të dytë në vend, ndërsa pjesa tjetër prej 7 kompanish (ose 47% e rasteve) janë aksionere në strukturën e kapitalit të bankave të nivelit të dytë në vend.


Burimi: QKB
Komentet dhe Analiza: ODA


Burimi: QKB
Komentet dhe Analiza: ODA

Tetë kompani të lidhura me bankat janë të organizuara sipas formës ligjore shoqëri aksionere (Sh.a), ndërsa 6 prej tyre janë të organizuara si shoqëri me përgjegjësi të kufizuar (Sh.p.k). Një kompani e lidhur me bankat është e organizuar si shoqëri kursim-krediti (Sh.k.k). Vetëm 1 nga të 15 kompanitë e lidhura me bankat është me pronësi mikse me kapital privat dhe shtetëror, ndërkohë që gjithë të tjerat kanë me kapital jo publik.

Të dhëna mbi Strukturën e Kapitalit të Kompanive të Lidhura me Bankat e Nivelit të Dytë në Shqipëri – Mars 2017Burimi: QKB
Komentet dhe Analiza: ODA

Numërohen rreth 46 aksionerë në të 15 shoqëritë e lidhura me bankat e nivelit të dytë në Shqipëri, që zotërojnë në total prej rreth 8.6 milionë aksionesh. 23 aksionerë të shoqërive të lidhura me bankat e nivelit të dytë janë persona juridikë të formave të ndryshme (shoqëri aksionere, shoqëri me pronësi të kufizuar dhe shoqëri kursim-krediti) që zotërojnë rreth 45.7% të totalit të kapitalit, ndërsa rreth 23 aksionerë janë persona individ dhe zotërojnë rreth 54.3% të totalit të kapitalit. Kompanitë e lidhura me bankat me numrin më të madh të aksionerëve janë Credins Leasing me 14 aksionerë e ndjekur nga Unioni i Kursim Kreditit me 10 aksionerë. Pjesa tjetër e kompanive të lidhura me bankat (87% e rasteve) kanë 1 deri në 3 aksionerë.