Open Data Albania ka hulumtuar në lidhje me Sektorin Ekonomik dhe Origjinën e Kapitalit Aksionar të Shoqërive të Biznesit të Lidhura me Bankat e Nivelit të Dytë. Në kuptim të këtij hulumtimi termi Shoqëri e lidhur është në përputhje me ligjin nr. 9662, datë 18.12.2006 Për Bankat në Republikën e Shqipërisë, sipas të cilit: persona të lidhur (ndër të tjera) janë dy ose më shumë persona, të lidhur mes tyre në një marrëdhënie bashkëkontrolli (neni 9.1, pika c) dhe persona me një marrëdhënie të veçantë me bankën janë (ndër të tjera) aksionerët e bankës, të cilët zotërojnë 5 për qind ose më shumë të kapitalit (neni 9.2, pika a).

Në bazë të të dhënave zyrtare nga Banka e Shqipërisë dhe nga ekstraktet e shoqwrive të lidhura me bankat pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit (QKB), deri në Mars të vitit 2017 shoqëritë e lidhura me bankat e nivelit të dytë në Shqipëri ushtrojnë aktivitetin në 8 sektorë të ekonomisë së vendit duke përfshirë tregun financiar, farmaceutikën, bujqësinë, turizmin, tregtinë dhe industrinë. Rreth 10 shoqëri të lidhura me bankat (67% e rasteve) ushtrojnë aktivitetin vetëm në një sektor (tregun financiar), ndërsa 2 prej tyre (13.3% e rasteve) e ushtrojnë aktivitetin në 2 sektorë njëherësh. 3 kompanitë e tjera (20% e rasteve) e ushtrojnë aktivitetin në 3, 4 dhe 5 sektorë njëherësh.

Shoqëritë e lidhura me bankat e nivelit të dytë në Shqipëri, ushtrojnë aktivitetin në rreth 30 fusha nënsektor  të ndryshëm sipas tetë ndarjeve kryesore sektoriale. Rreth 17 nënsektor ku ushtrohet aktiviteti i përkasin Tregut Financiar. Më pas renditet Transporti, Ndërtimi dhe Farmaceutika.  11 kompani  të lidhura me bankat ushtrojnë aktivitet në 17 nënsektor të Tregut Financiar. 4 kompani  të lidhura me bankat ushtrojnë aktivitet në një nënsektor të Tregtisë (import-eksport dhe shitje me shumice/pakicë).   3 kompani  ushtrojnë aktivitet në 1 nënsektor të Turizmit. 2 kompani ushtrojnë aktivitet në 5 nënsektor të Transportit. 2 kompani  të tjera (13.3%) ushtrojnë aktivitet në 2 nënsektor të Ndërtimit. Ndërsa kompanitë e tjera ushtrojnë aktivitet në një nga sektorët Industri, Bujqësi e Farmaceutikë.

Nënsektori ku janë më aktive kompanitë e lidhura me bankat e nivelit të dytë janë kredidhënia me 5 shoqëri që e ofrojnë, e ndjekur nga qiraja financiare dhe veprimtaria tregtare (import-eksport, tregti me pakicë-shumicë) me nga 4 kompani secila. Nënsektorë të tjerë janë Këmbimi Valutor, Këshillimin Financiar, Transportin dhe Hoteleri-Turizmi me nga 3 kompani secila.


Burimi: QKB
Komentet dhe Analiza: ODA


Burimi: QKB
Komentet dhe Analiza: ODA

Bazuar në origjinën e kapitalit të kompanive të lidhura me bankat, rezulton se rreth 6 kompani (40% e numrit total) kanë një kapital me origjinë shqiptare, i cili përbën rreth 53% të totalit të kapitalit. 5 kompani (33% e numrit total) kanë një kapital me origjinë të huaj, i cili përbën rreth 22% të totalit të kapitalit, ndërsa 4 kompani (27% e numrit total) kanë një kapital me origjinë mikse (shqiptare dhe të huaj), i cili përbën rreth 25% të totalit të kapitalit;


Burimi: QKB
Komentet dhe Analiza: ODA


Burimi: QKB
Komentet dhe Analiza: ODA

Shtrirja gjeografike e kompanive të lidhura me bankat e nivelit të dytë është shumë e përqendruar. Kështu rreth 14 kompani ose 93.3% e rasteve e kanë selinë e tyre në Tiranë, ndërkohë që vetëm 1 kompani e ka selinë në Vlorë. Asnjëra prej kompanive nuk rezulton të ketë degë apo shtrirje nëpër qytetet e tjera, ndryshe nga selia e regjistrimit;

Statusi i regjistrimit në regjistrin e QKB i 10 kompanive të lidhura me bankat e nivelit të dytë që ushtrojnë aktivitetin në Shqipëri është aktiv, ndërkohë që 3 prej tyre (DV-Albturist Hoteliers, Saudi Brothers Commercial Company dhe Tirana Leasing) janë me status “në likujdim e sipër”, ndërsa 2 të tjera (Credins Leasing dhe Sogelease Albania) janë likuiduar për shkak të bashkimit me përthithje me bankat që kanë pasur si aksionare mëma;

Fusha e Aktivitetit dhe Origjina e Kapitalit te Kompanive te Lidhura me Bankat e Nivelit te Dyte – 15 Mars 2017Burimi: QKB
Komentet dhe Analiza: ODA