Krimet seksuale dhe veprat penale kunder moralit dhe dinjitetit nuk jane nga grupi i veprave penale të ndeshura shpesh, madje ne përpunimin statistokorë të cështjeve penale të proceduara ndër vite ky grup krimesh përfason grupin e figurave të veprave penale më pak të proceduara dhe me prirje numerike jo në rritje.

 

Kështu sipas Vjetarit Statistikor të Ministisë së Drejtësisë në vitin 2009 në vendin tonë janë proceduar 25 krime seksuale (nenet 100 ? 108)  dhe 80 vepra penale kundër moralit, dinjitetit dhe familjes (nent 113 ? 130)1 .

 Po të krahasohen me vëllimin e cështjeve të proceduara nga gjykatat shqiptare një vit më parë në vitit 2008 shohim se krimet seksuale dhe veprat penale kundër moralit, dinjiteti dhe familjes janë paksuar në numër ndjeshëm, dhe përbëjnë të vetmin grup krimesh që ka pësuar rënie.

Konkretisht grupveprat penale krime seksuale 13 cështje më pak nga 38 cështje në vitin 2008 në 25 cështje penale në vitin 2009; grupveprat penale krime kundër moralit, dinjitetit dhe familjes 46 cështje penale më pak, nga 126 cështje penale në vitin 2008 në 80 cështje penane në vitin 2009.

Krimet më të pakta në numër për vitin 2009 janë ato në fuhën e krimeve seksuale, kundër lirisë së personit dhe kundër morlait dhe dinjiteti dhe familjes me respektivisht 3, 2 dhe 3 krime për cdo vepër penale të këtyre fushave.2

 

Por është tepër e rëndësishme të theksohet se nga 25 krime seksuale të proceduara në vitin 2009, 21 prej tyre janë krime seksuale me subjekt pasiv të miturin. Kjo përkon me një situatë disi alarmante sa i takon viktimizimit seksual të të miturve dhe si e dhënë statistikore kërkon analizën e nevojshme. Ndërkohë problematik shfaqet edhe fakti që krimet seksuale duke i hulumtuar në një mënyrë disi mediatike (edhe për mangësi të metodologjisë së Ministisë së Drejtësisë në paraqitjen statistikore) konstatohet se kryhen në rrethana rënduese, me numër të madh viktimash dhe në forma të rënda bashkëpunimi.

 

Këtu vlen të përmëndet rasti i procedimit penal ndaj themeluesit dhe financuesve të qëndrës ?Fëmijët e tij?, rast i një procedimi me shumë viktima të mitur të abuzuar seksualisht, krim i kryer në bashkëpunim dhe në kushte në vënies në kujdestari të të miturit në një organizëm të shfrytzuar për qëllime abuzimi seksual. Gjithashtu vlen të përmëndet se në disa raste krimet seksuale ndaj të miturve janë shfaqur në forma të rnëda dhe me pasoja deri ne humbje jete.

Cështje dhe Autorë për secilin vit 2002-2009.
Komente dhe Analiza: Open Data Albania


Vlen të theksohet se neni 117 Pornografia është një nen me të cilin nuk është proceduar asnjëhere. Por haptasi kjo dëshmon jo për një mungesë të veprimit kriminal por edhe për një mangësi të legjislacionit në krijimin e strukturave monitoruese dhe denoncuese të këtijë fenomeni.
Komente dhe Analiza: Open Data AlbaniaKomente dhe Analiza: Open Data Albania
Komente dhe Analiza: Open Data Albania

Komente dhe Analiza: Open Data Albania
Kontribuoi: Aranita Brahaj