Open Data Albania po përditëson të dhëna mbi tregues statistikorë që referojnë raste të procedimeve gjyqësore për Mjekim të Pakujdesshëm. Kjo vepër penale është parashikuar si e tillë në nenin 96 të Ligjit Penal të Republikës së Shqipërisë, duke cilësuar si Mjekim të Papërgjegjshëm në kufijtë e veprës penale, trajtime të pakujdesshme të pacientëve nga mjeku apo personeli mjekësor, si dhe moszbatimin e terapisë apo porosive të mjekut nga personeli mjekësor apo farmacisti.

Kusht për procedim është që veprimi të shkaktojë dëmtim të rëndë të shëndetit, apo rrezikim të jetës së pacientit. Ky veprim sanksionohet me gjobë ose burgim deri në pesë vite.

Viti 2015 shënon numrin më të lartë të rasteve të proceduara nga gjykatat shqiptare për Mjekim të pakujdesshëm në harkun kohor 2004-2015 përkatësisht 11 çështje, si dhe numrin më të lartë të personave personel mjekësor të dënuar përkatësisht 12 të dënuar. Nga këta, shtatë janë dënuar me gjobë dhe pesë kanë marrë masën e dënimit deri në 2 vjet. Në total gjatë këtyre dymbëdhjetë viteve janë proceduar 41 raste dhe janë dënuar 34 persona përgjegjës për veprën penale të Mjekimit të Pakujdesshëm.


Burimi: Ministria e Drejtësisë
Komentet dhe Analiza: ODA

Një tjetër vit me numër të lartë procedimesh të kësaj vepre penale është viti 2009, në të cilin janë shënuar dhjetë çështje të hetuara dhe këto çështje janë shoqëruar me dënim për gjashtë autor të shpallur fajtor, ndërsa pjesa tjetër e personave nën akuzë janë deklaruar të pafajshëm. Nuk kemi një informacion për institucionet shëndetësore ku është kryer mjekimi i pakujdesshëm apo sektorin e shërbimit shëndetësor publik apo privat.

Kjo vepër penale, në praktikën shqiptare nuk shoqërohet me sanksione të modelit dënime plotësuese. Në analogji me ligje penale më moderne dhe efikase, në rast gjykimi dhe dënimi mjeku apo personeli mjekësor që shpallet fajtorë për këtë veprim do duhej ti nënshtrohej proceseve të rikualifikimit ose ti hiqej e drejta e ushtrimit të profesionit. Gjithashtu këto procedime është e nevojshme të shoqërohen edhe me dëmshpërblime monetare të dëmit të shkaktuar në pakujdesi.

Kontribuoi: Kejsi Kosta