Partia Demokratike e Shqipërisë është një nga partitë parlamentare garuese në Zgjedhjet për Organe të Qeverisë Vendore 2011. Në përfundim të procesit PDSH ka paraqitur për auditim pasqyra të plota mbi fonde të përfituara dhe shpenzuara. Fonde elektorale të kësaj partie përbëhen nga fonde publike dhe fonde jopublike si edhe nga Fondet e vetë subjektit.

Sa i përket fushatës së zgjedhjeve të vitit 2011, PDSH ka shpenzuar 182 504 749 lekë. Në total fondet e mbledhura janë 183 284 052 dhe pasqyra financiare për fushatën zgjedhore 2011 karakterizohet nga teprice fondesh në masën 779 303 lekë ose 0.43 % e totalit të Fondeve.

PDSH – Fonde dhe Shpenzime Elektorale, Fushata  2011

Burimi: Raporti i Audituesit të Pavarur dhe Pasqyrat e  Fondeve  të Përfituara dhe  Shpenzimeve të kryera    gjatë Fushatës  Zgjedhore për Pushtetin Lokal , Periudhën 8 prill 2011- 8 maj 2011.
Komente dhe Analiza: ODA

Struktura e fondeve të përftuara nga Partia Demokratike për Fushatë rezulton tepër e zgjeruar. Kështu PDSH në total ka siguruar për fushatën zgjedhore 183 284 052 lekë. Nga kjo vlerë të ardhura të subjektit nga Fonde Publike, sipas nenit 87 Kodi Zgjedhor janë 30 991 997 Lekë. Ndërkohë PDSH ka siguruar 51 761 465 nëpërmjet donacioneve private.  Partia ka aktivizuar fonde të vetat të mëhershme për mbulim të shpenzimeve në fushatë në një masë të konsiderueshme, në vlerën 100 530 590 lekë

PDSH – Fonde Elektorale, Fushata  8 prill 2011 – 8 maj 2011.


Burimi: Raporti i Audituesit të Pavarur dhe Pasqyrat e  Fondeve  të
Përfituara dhe  Shpenzimeve të kryera    gjatë Fushatës  Zgjedhore për
Pushtetin Lokal , Periudhën 8 prill 2011- 8 maj 2011.
Komente dhe Analiza: ODA


Burimi: Raporti i Audituesit të Pavarur dhe Pasqyrat e  Fondeve  të
Përfituara dhe  Shpenzimeve të kryera    gjatë Fushatës  Zgjedhore për
Pushtetin Lokal , Periudhën 8 prill 2011- 8 maj 2011.
Komente dhe Analiza: ODA

Është shumë interesante se Partia Demokratike e Shqipërisë, i ka përfituar Donacionet e në fushatë 2011, nga dhurues për vlera më të vogla se 100 000 Lekë  në një shumë prej 50951590 lekë e gjithashtu është e vetmja parti e cila ka përfituar nga Fonde nga donacione në shërbime dhe të mira (dhurime në natyrë) me vlerë monetare 809 875 lekë.

Struktura e Donacioneve PDSH, Fushatë Zgjedhore 2011


Burimi: Raporti i Audituesit të Pavarur dhe Pasqyrat e  Fondeve  të Përfituara dhe  Shpenzimeve të kryera    gjatë Fushatës  Zgjedhore për Pushtetin Lokal , Periudhën 8 prill 2011- 8 maj 2011.
Komente dhe Analiza: ODA

Meqenëse Partia Demokratike nuk ka përfituar Donacione nga dhurues për vlera më të mëdha se 100 000 Lek , ajo nuk ka detyrimin ligjor, në bazë të Kodit Zgjedhor, për të publikuar listën e donatorëve
Komente dhe Analiza : Open Data Albania
Kontribuoi: Olta Begu