Në përfundim të procesit të kontrollit dhe në varësi të gjetjeve të tij, KLSH gëzon të drejtën për të rekomanduar masa të karakterit organizativ, administrativ/disiplinor si dhe masa për zhdëmtim ekonomik. Gjithashtu, ky institucion mund të propozojë dhe rekomandojë ndryshime apo përmirësime të akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi. Open Data Albania ka marrë në shqyrtim ecurinë e masave organizative dhe masave administrative e disiplinore të lëshuara nga KLSH gjatë viteve 2008-2012 si dhe masën e zbatimit të tyre.

Masat organizative nënkuptojnë rekomandimet e KLSH-së për përmirësimin e sistemit të menaxhimit, drejtimit, organizimit të punës si dhe kontrollit të brendshëm të njësisë së audituar. Tabela në vijim paraqet masat organizative totale të dhëna për vitet 2008-2012 si dhe nivelin e zbatimit të tyre. 


Burimi : Kontrolli Lartë i Shtetit
Përpunimi dhe komentet: ODA

Sikurse mund të vihet re, numri i rekomandimeve në formën e masave organizative ka ardhur në rritje nga viti në vit, për të arritur vlerën maksimale në vitin 2012, me 2194 masa. Ndërkohë, niveli i zbatueshmërisë së tyre duket se nuk ka pasur të njëjtën tendencë. Kështu, nga 79% në 2008-n, ajo është ulur në rreth 75% për 2012-n. Megjithatë, gjatë analizës duhet mbajtur parasysh se numri më i lartë i masave të rekomanduara rrit edhe shkallën e vështirësisë në përmbushjen e të gjitha masave. Kështu, nga krahasimi në vlera absolute, 2012-a shënon edhe vitin me më shumë masa të zbatuara, 1659, rreth 556 më shumë se në 2011 dhe 1.8 herë më shumë se në 2008-n.

Masat administrative dhe disiplinore paraqesin një interes të vecantë, pasi ato lidhen me personat përgjegjës që kanë shkaktuar dëmin e konstatuar nga ana e KLSH-së, qoftë ky ekonomik apo jo. Ato variojnë nga ‘Vërejtje me shkrim’, në ‘Vërejtje me paralajmërim’, e deri në ‘Largim nga detyra’ dhe ‘Largim nga puna’. Në këtë kategori përfshihen gjtihashtu gjobat administrative në favor të shkaktarëve të dëmit. Edhe ecuria e zbatueshmërisë së këtij treguesi për vitin 2012 nuk kanë qenë e kënaqshme. Nga 78% në 2008-n, ajo arriti në 80% në 2010-n, ndërsa në vitin 2012 shënoi nivelin më të ulët me rreth 70%. Megjithatë, sërisht duhet të sillet në vëmendje rritja e numrit të masave administrative e disiplinore të lëshuara sidomos vitin e fundit, të cilat arritën në 1221, rreth 69% më shumë se në 2011-n.


Burimi : Kontrolli Lartë i Shtetit
Përpunimi dhe komentet: ODA

Nga një hulumtim më i detajuar i zbatimit të masave administrative dhe disiplinore sipas llojit për vitin 2012, vihet re se niveli më i ulët i përket zbatimit të masave ‘Largim nga shërbimi civil’ (zbatuar 5 nga 27 të rekomanduara, apo 18,5%), ‘Largimi nga puna’ (zbatuar 53 nga 121, apo 43.8%) dhe ‘Masa administrative-gjoba’ (zbatuar 82 nga 146, ose 56.2%). Për vetë karakteristikën e tyre, më problematike situata shfaqet në zbatimin e masave ‘Largim nga puna’ ku personat përgjegjës që kanë kryer dëm ekonomik dhe shpërdoruar fondet publike vazhdojnë ende të qëndrojnë në vendet e tyre të punës, pavarësisht evidencave të gjetura nga KLSH. Nëse këtij fakti i shtohet edhe efekti domino i mungesës së ndëshkimit të personave përgjegjës, situata do të ishte akoma më problematike se sa duket. 

Grafiku më poshtë prezanton nivelin e zbatimit për të dyja llojet e masave të marra në shqyrtim për vitet 2008-2012.


Burimi : Kontrolli Lartë i Shtetit
Përpunimi dhe komentet: ODA

Kontribuoi: Blerta Zilja