Open Data Albania po hulumton lidhur me dinamikën e depozitave pa afat dhe me afat në Republikën e Shqipërisë. Depozita pa afat konsiderohen depozitat ku personat fizikë apo juridikë  mund të mbajnë paratë e tyre dhe të kenë mundësi për t`i tërhequr ato në çdo kohë.  Sa më gjatë të depozitohen këto para aq më shumë interesa gjenerohen. Ndërsa depozitat me afat janë ato depozita ku parave të depozituara ju paracaktohet një afat i caktuar maturimi.

Burimi nga ku janë marrë të dhënat për depozitat është Banka e Shqipërisë si autoriteti monetar i mbikëqyrjes. Ecuria e këtyre depozitave ndër vite paraqitet kryesisht në favor të depozitave me afat, përveç periudhës 1993-1996 ku ky raport ka qenë gati i padukshëm. Fakti nëse depozituesit zgjedhin t’i depozitojnë paratë e tyre me ose pa një afat maturimi tregon lidhur me besueshmërinë që ata kanë tek institucionet bankare dhe situata ekonomike në vend. Në vitin 2012 depozitat me afat qëndronin në vlerën 388 331 000 000 lekë, pra 4.4 herë më shumë se ato pa afat.


Burimi: Banka e Shqipërisë
Komentet dhe analiza: ODA

Personat fizikë dhe juridikë që përfitojnë interesa nga depozitimet e tyre në institucione të ndryshme financiare në Republikën e Shqipërisë sipas hulumtimit të Open Data Albania janë: autoritetet lokale, ndërmarrjet jofinanciare publike, institucione të tjera financiare, sektori privat dhe individët. Në vitin 2012 këto institucione kanë zgjedhur t’i depozitojnë paratë e tyre kryesisht në depozita me afat. Rasti i individëve paraqitet ndryshe. Ata kanë zgjedhur depozitat pa afat gati 7 herë më shumë se ato me afat. Paratë e depozituara nga individët në depozita pa afat në vitin 2012 shënon vlerën e 373 417 000 000 lekëve.

Depozitat me dhe pa afat sipas autoritetit depozitues 2012

Vlera ne milionë leke


Burimi: Banka e Shqipërisë
Komentet dhe analiza: ODA

Kontribuoi: Griselda Rruci