Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me buxhetin faktik të Radio Televizionit Publik Shqiptar në vitet 2012-2013. Të dhënat në hulumtim për Radio Televizionin Publik janë marrë nga katalogu Spending Data Albania. Të gjitha transaksionet me vlerë, datë, përshkrim shpenzimi dhe përfitues janë të aksesueshme përmes aplikacionit Monitorim i Thesarit të Shtetit. Karakteristikë për reklamimin publik të ekzekutimit të transaksioneve të këtij institucioni përmes Thesarit të Shtetit është mos deklarimi i përfituesit  të transaksionit.

Gjithashtu përshkrimi përgjithësues i shumë prej zërave të shpenzimeve e bën të paqartë peshën e shpenzimeve për burime njerëzore kundrejt shpenzime logjistike apo programe të veçanta. Këto defekte të standardit dhe kategorive kontabël e bëjnë këtë institucion jo transparent në detyrimin për të informuar publikun mbi mënyrën se si shpenzohen para të taksapaguesve.


Burimi: Spending.data.al
Komentet dhe analiza: ODA

Gjatë vitit 2012 ky institucion buxhetor shënon një buxhet faktik prej 1 040 890 762 (një milliard e dyzetë milionë e tetëqind e nëntëdhjetë mijë e shtatëqind e gjashtëdhjetë e dy) lekësh. Buxhet, i cili në vitin 2013 është reduktuar në 916 566 387 (nëntëqind e gjashtëmbëdhjetë milionë e pesëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e treqind e tetëdhjetë e shtatë) lekë ose 12 %.
 


Burimi: Spending.data.al
Komentet dhe analiza: ODA

Gjatë vitit 2012 buxheti përbëhej më së shumti nga shpenzime për financimin e programeve satelitore e atyre për bashkëatdhetarët jashtë vendit, përkatësisht 70% e totalit ose rreth 729 milionë lekë. Një vlerë të konsiderueshme në buxhet kanë pasur dhe shpenzimet për aparatura të cilat përbënin 26% të buxhetit ose 270 milionë lekë. Pjesa tjetër e buxhetit ka mbuluar shpenzimet për festival (3%) dhe shpenzimet për realizimin teknik të filmimeve (1%).


Burimi: Spending.data.al
Komentet dhe analiza: ODA

Në vitin 2013 shpenzimet për aparatura janë reduktuar rreth dy herë me një vit më parë duke shënuar një vlerë prej 134 milionë lekë. Këto shpenzime zënë 15% të buxhetit të vitit 2013. Pjesa tjetër prej 783 milionë lekësh janë regjistruar nga instancat e Aparatit të Drejtorisë së Përgjithshme të RTSH si situacione shpenzimesh.

Kontribuoi: Griselda Rruci