Open Data Albania ka përditësuar të dhënat mbi nivelin e pagës minimale në vend, Ballkan dhe Europë. Paga minimale është paga më e ulët që është e detyrueshme të zbatohet nga çdo punëdhënës, vendas ose i huaj. Paga minimale përcaktohet me Vendim të Këshillit të Ministrave me propozimin e Ministrit të Punës. Paga minimale mujore në shkallë vendi aktualisht është 22 000 lekë. Kjo pagë jepet për 174 orë pune në muaj të kryera gjatë kohës normale të punës.

Shqipëria që prej korrikut të vitit 2013 aplikon një pagë minimale prej 22 000 lekë në muaj ose 157 euro në muaj. Por kjo pagë nuk është aplikuar edhe si minimum për efekt të llogaritjes së kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore.

Pra, vendi ynë ka aplikuar dy standarde page minimale. Deri në 31 korrik 2014, si pagë minimale për efekt të sigurimeve shëndetësore dhe shoqërore ka shërbyer paga prej 19 026 lekë në muaj, por duke filluar nga 1 gusht 2014 kjo pagë u rrit deri në nivelin prej 19 406 lekë në muaj. Në 1 janar të vitit 2015, me Vendim Nr. 77, datë 28.01.2015, paga minimale mujore për efekt kontributesh u barazua me pagën minimale mujore në shkallë vendi, pra u bë 22 000 lekë.

Vendi ynë aplikon një pagë minimale mujore më të ulët se vendet e tjera të rajonit, me përjashtim të Kosovës e cila e aplikon pagën minimale mujore bazuar në moshën e të punësuarit. Për të punësuarit deri në 35 vjeç si pagë minimale është 130 euro në muaj, ndërsa për të punësuarit 35-65 vjeç si pagë minimale është 170 euro në muaj. Shqipëria dhe Kosova janë të vetmet vende të rajonit që aplikojnë pagë minimale nën 200 euro në muaj.


Burimi: Eurostat; Federata Ndërkombëtare e Punësimit       
Komente dhe Analiza: Open Data Albania

Shënim: Kosova aplikon pagë minimale prej 170 euro për punonjësit 35-65 vjeç dhe 130 euro për nën 35 vjeç

Vendet e Europiane paraqesin nivele të larta të pagave minimale, mbi 300 euro në muaj. Përjashtim bën Bullgaria e cila aplikon një pagë minimale mujore prej 184 euro. Luksemburgu aplikon edhe nivelin më të lartë të pagës minimale mujore prej 1923 euro. Nga 1 janari 2015, Gjermania ka aplikuar për herë të parë pagën minimale mujore, e cila arrin në 1473 euro muaj.


Burimi: Eurostat; Federata Ndërkombëtare e Punësimit       
Komente dhe Analiza: Open Data Albania

Shënim: Kosova aplikon pagë minimale prej 170 euro për punonjësit 35-65 vjeç dhe 130 euro për nën 35 vjeç

Edhe për vitin 2015, vendet si Italia, Austria, Danimarka, Finlanda, Suedia, Zvicra, Qipro, Islanda dhe Norvegjia nuk aplikojnë pagë minimale.