Open Data Albania ka kryer një hulumtim dhe ka publikuar artikuj bazuar në gjetjet e këtyre vrojtimeve lidhur me institucionet financiare jo-banka në Republikën e Shqipërisë e në vecanti me Administrimin e Institucioneve Financiare Jo-Banka. Në kuptim të këtij hulumtimi termi “institucion financiar jo-bankë” është në përputhje me rregulloren e Bankës së Shqipërisë nr. 1, datë 17.01.2013 “Për licensimin dhe ushtrimin e veprimtarisë nga subjektet financiare jo-banka”, sipas të cilës janë: Subjektet financiare jo-banka; Institucionet financiare të mikrokredisë dhe Institucionet e parasë elektronike. Nuk ka një nen të mirëfilltë  në ligjin nr. 9901, datë 14.4.2008, “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare” ku të përcaktohet administrim i shoqërive me pronësi të kufizuar apo shoqëritë aksionare.
Gjithësesi, në mjaft nene në mënyrë indirekte përcaktohet qartë që organet drejtuese që administrojnë aktivitetin janë: për Sh.P.K-të Administratorët dhe Asambleja e Përgjishme e Ortakëve dhe për Sh.A-të Administratorët dhe anëtarët e këshillit të administrimit (Sh.A me një nivel) apo këshillit mbikëqyrës (Sh.A me dy nivele). Gjithashtu, duke qenë se, në formularin e deklarimit të të dhënave në Qendrën Kombëtare të Biznesit, raportohet vetëm në lidhje me Administratorët, Ortakët, Këshillin  Administrimit dhe apo Këshillin Mbikëqyrës, edhe kuptimi i termit “administrim” në këtë artikull merr në konsideratë këto grupe administratorësh të Institucioneve Financiare Jo-Banka në Shqipëri.
Në bazë të ekstrakteve të Institucioneve Financiare Jo-Banka pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit (QKB), deri në Mars të vitit 2017, administrimi i këtyre subjekteve siç deklarohet në ekstraktin e QKB, paraqitej si vijon: Institucionet Financiare Jo-Banka në Republikën e Shqipërisë janë të themeluara si subjekte juridike të formave Sh.A dhe Sh.P.K, me një dhe dy nivele organizimi (për sh.a-të), në përputhje me ligjin “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”. Në I28 institucionet Financiare Jo-Banka në Shqipëri janë 33 administrator ku raporti gjinor qëndron 24 meshkuj dhe 9 femra. Në 5 raste administratorët janë shtetas të huaj që punojnë në Shqipëri.

Në Institucioneve Financiare Jo-Banka në Shqipëri dominojnë anëtarët e këshillave drejtues të gjinisë mashkullore me shtetësi shqiptare. 28 IFJB së bashku kanë gjithsej 63 anëtarë të këshilli drejtues, prej të cilëve 49 janë meshkuj (ose 77.8%) dhe 14 janë femra (ose 22.2%). 14 anëtarë (ose 22.2%) janë me origjinë të huaj ndërsa, 49 (ose 77.8%) janë anëtarë vendas. Të gjitha Institucionet Financiare Jo-Banka që janë të organizuara si shoqëri aksionere (Sh.A) janë në përputhje me nenet 155, pika 1 dhe 167, pika 4 të ligjit “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare” sipas të cilave këshilli i administrimit dhe këshilli mbikëqyrës përbëhet nga të paktën 3 apo një numër më i madh, por jo më shumë se 21 anëtarë. Janë 5 Institucione Financiare Jo-Bankë (ose 17.9% e rasteve) që kanë nga 2 administratorë ndërsa 23 IFJB e tjera kanë nga 1 administrator (82.1% e rasteve).

Institucionet Financiare Jo-Banka që kanë numrin më të madh të anëtarëve të këshillit drejtues janë Posta Shqiptare dhe Albania Leasing me nga 6 anëtarë (nga 9.5% të rasteve secila), të ndjekura nga 6 IFJB me nga 5 anëtarë secila, 7 IFJB me nga 3 anëtarë secila. Rreth 13 IFJB (ose 47% e totalit) nuk kanë asnjë anëtar të këshillit të administrimit, sepse janë të organizuara sipas formës ligjore shoqëri me përgjegjësi të kufizuar.

Institucionet Financiare Jo-Banka sipas numrit te Administratoreve

Burimi: QKB
Komentet dhe Analiza: ODA

Institucionet Financiare Jo-Banka sipas nr. te Anëtareve te Këshillave Drejtues


Burimi: QKB
Komentet dhe Analiza: ODA


Burimi: QKB
Komentet dhe Analiza: ODA


Burimi: QKB
Komentet dhe Analiza: ODA

Njëzet e dy IFJB (78.6% e rasteve) kanë në strukturën e tyre të paktën një administrator mashkull, ndërsa vetëm 8 IFJB (28.6% e rasteve) kanë të paktën një administratore femër. 6 IFJB (21.4% e rasteve) i kanë të gjithë administratorët femra, ndërsa në 20 IFJB (71.4% e rasteve) të gjithë administratorët janë meshkuj. 15 IFJB (53.6% e rasteve) kanë të paktën një prej anëtarëve të këshillit drejtues mashkull, ndërsa vetëm 8 IFJB (28.6% e rasteve) kanë të paktën një anëtare femër. 8 IFJB (28.6% e rasteve) i kanë të gjithë anëtarët e këshillit drejtues meshkuj, ndërsa asnjë IFJB nuk i ka të gjithë anëtarët e këshillit drejtues femra.

Administrimi i Institucioneve Financiare Jo-Banka ne Shqipëri – Mars 2017Burimi: QKB
Komentet dhe Analiza: ODA

Katër IFJB (14.3% e rasteve) kanë në strukturën e tyre të paktën një administrator me shtetësi të huaj (të gjithë meshkuj), ndërsa 24 IFJB (85.7% e rasteve) kanë të paktën një administrator me shtetësi shqiptare (19 meshkuj dhe 9 femra), 6 IFJB (21.4% e rasteve) kanë të paktën një prej anëtarëve të këshillit drejtues me shtetësi të huaj (13 meshkuj dhe 1 femër), ndërsa 14 IFJB (50% e rasteve) kanë të paktën një anëtar të këshillit drejtues me shtetësi shqiptare (50 meshkuj dhe 13 femra).
Burimi: QKB
Komentet dhe Analiza: ODABurimi: QKB
Komentet dhe Analiza: ODA

Pasaporta me të dhëna mbi shoqëritë tregtare të cilat realizojnë aktivitet si Institucione Financiare Jo-Banka IFJB në Shqipëri ju mund ti gjeni duke klikuar në portalin më të ri për të dhëna të hapura në gjuhën shqipe opencorporates.al . të dhënat janë përditësuar sipas Ekstraktit të Qendrës Kombëtare të Biznesit në datën 15 Mars 2017. Gjithashtu në portalin Open Data Albania janë publikuar edhe artikuj të tjerë mbi IFJB mbi Objekti i Aktivitetit dhe Origjina e Kapitalit sikurse Struktura e Kapitalit Financiar për Institucionet Financiare Jo Banka.