Reforma në Drejtësi Statistika për Gjyqtar dhe Prokuror në Vetting

Burimi: KPK Komente dhe Analiza: Open Data Albania Tabela: Magjistrate – Prokurorë dhe Gjyqtarë në Vetting sipas Niveleve Gjyqsori 2020 – Shtator 2023 Burimi: KPK Komente dhe Analiza: Open Data Albania Burimi: KPK Komente dhe Analiza: Open Data Albania Tabela: Dinamika e vendimeve Vetting për Magjistratë 2020 deri Shtator 2023 Burimi: KPK Komente dhe Analiza: Open Data Albania Burimi: KPK Komente dhe Analiza: Open Data…

Këshilli i Ministrave Vendime në Kundërshtim me Ligjin, Shkel Ligjin për Prokurimin Publik

Këshilli i Ministrave ka miratuar Vendimin Nr. 531/2023 me objekt “Për Krijimin e Shoqërisë Aksionare Shtetërore Operatori i Blerjeve të Përqendruare SHA, për kryerjen e Procedurave të veçanta të Prokurimit Publik”. Sipas Këtij vendimi Operatori i Blerjeve të Përqendruare është shoqëri aksionare me Kapital Shtetëror që Funksionon në bazë të Ligjit Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare. Ky vendim i Këshillit të Ministrave, i publikuar në…

Renditje sipas Vlerës 100 Tenderët Kryesor 2022

Në këtë artikull po publikohet renditje e 100 tenderëve me vlera të larta të ofertës fituese të finalizuar me kontatë në vitin 2022. Të dhënat po Organizata AIS monitoron çdo ditë tenderime të sektorëve kryesor në vend si Infrastrukturë Rrugore; Infrastrukturë Zhvillim; Shëndetësi; Kontraktime të Qeverisjes Vendore; Kontraktime të Shoqërive Publike. Databaza jonë e monitorimit është Open Procurement Albania. Tetë nga Dhjetë Kontratat me vlerë…

Pushteti Vendor 2022 Renditje 100 tendera me vlera më të larta dhe bizneset kontraktore

Open Procurement Albania ka krijuar një pasaportë për çdo tenderim të mbajtur nga 61 Njësi të Qeverisjes Vendore Bashkitë në harkun kohorë 2015 e vijim. Në këtë artikull po listojmë 100 tenderat më të mëdhenj të finalizuar me fitues për 2022 mbajtur nga Bashkitë dhe njësitë e tyre të vartësisë. Fondi Limit i njoftuar për këto 100 Procedura rezulton 25 295 383 779 Lekë (njëzet…

Biznese dhe Tendera, Renditja sipas Vlerës së Kontratave të Fituara 2022

Në këtë artikull po prezantojmë Kompanitë që kanë  vlerë të lartë të Kontraktimeve përmes Prokurimit Publik, procedura 2022. Listimin e plotë të Kontraktimeve e kemi përftuar duke përdorur të dhëna të Open Procurement Albania. Artikulli ynë liston dhe rendit sipas vlerës duke analizuar edhe peshën që ka secili kontraktor në totalin e vlerës së Prokuruar gjatë vitit. Vlera e prezantuar është Vlerë Ofertë fituese dhe…

Pagesa për Grante Individuale Rindërtimi pas Tërmetit, përqendrimi në Fushata Zgjedhore, krahasim 2020 – maj 2023

Open Data Albania po evidenton shpërndarjen e granteve individuale për Programin e Rindërtimit pas Tërmetit, në muaj të zakonshëm 2020-2023 dhe në muaj pjesë e Fushatave Zgjedhore (30 data përpara votimit). Grant ndërtimi ose rikonstruksioni, kanë përfituar familjet e dëmtuara nga fatkeqësia natyrore, shtëpitë e banimit të të cilëve janë klasifikuar si objekt i dëmtuar ose i pabanueshëm. Dhënia e granteve individuale në mënyrë të…

Biznese Turistike që kanë fituar Statusin e Investitorit Strategjik për ndërtime në Bregdet deri Gusht 2023

Në këtë artikull janë zbardhur Sipërfaqet e Dhëna për Investimet Strategjike në Turizëm Bregdetar në Rivierën e Jugut. Artikulli ka marrë si bazë të dhëna të mirë strukturuara në Faqen Open Corporates Albania, web faqe e cila ka pasaporta me informacion mbi zotërimin, menaxhimin dhe funksionimin e shoqërive të biznesit mes tyre edhe kategoria Investitor Strategjik dhe Përfitues Programi Shqipëria 1 Euro. Investitorët Strategjik fitojnë…

Potenciali për Investime Publike Bashkia Tiranë dhe Efektiviteti. Mos Shfrytëzimi dhe Devijimi në vlerë mandat 2019 – 2022

Open Data Albania po hulumton mbi mundësinë e Bashkisë Tiranë për të investuar në infrastrukturë, përmes kontratave dhe tenderimeve me Objekt drejtpërdrejtë në Punë dhe Vepra Publike. Ky indikator Potenciali në Investime Publike Bashki, është hera e parë që po hulumtohet. Analiza po konsideron si Potencial të gjitha të ardhurat dhe fondet që Bashkia ka mundësi apo duhet të përdorë për Investime përmes arkëtimeve dhe…

Sektori Turizëm. Të ardhura kontributi në Ekonominë e Vendit 2022

Të ardhurat nga turizmi dhe udhëtimet arritën vlerën 2.84 miliardë euro në 2022, me një rritje 48 % krahasuar me 2021, duke e renditur Shqipërinë në vendin e 55-të në renditjen glabale (Burimi: UNWTO). Sipas bilancit të pagesave të publikuar nga Banka e Shqipërisë, të ardhurat nga udhëtimet në 2022 shënuan rritje 36 % krahasuar me situatën para pandemisë, me një vlerë rreth 757 milionë…

Turistë të Huaj në Shqipëri 2022. Sipas origjinës dhe frekuentimi në struktura akomoduese

Vizitorët e Huaj – Mbi 7.5 milionë turistë të huaj kanë vizituar Shqipërinë në 2022, me një rritje 18 % krahasuar me 2019, periudha para pandemisë, duke e renditur Shqipërinë në vendin e 23-të në renditjen glabale për numër turistësh të huaj (Burimi: UNWTO, United Nations Tourism Worganizations). Trendi rritës vazhdon edhe në 2023. Për tremujorin e parë u regjistruan mbi 1 milion shtetas të…

Konsumi Vjetor i Energjisë Elektrike dhe TVSH e paguar nga Konsumatorë Familjarë, 2022

Open Data Albania po analizon të dhëna mbi konsumin vjetor të Energjisë Elektrike nga konsumatorët familjarë dhe konsumatorët biznese për periudhën 2017-2022. Gjithashtu në këtë artikull është evidentuar edhe TVSH e paguar nga konsumatorët familjarë për energjinë elektrike të konsumuar gjatë vitit 2022. Viti 2022 karakterizohet nga një rënie në nivelin e konsumit të energjisë elektrike duke shënuar vlerën 7 956 986 MWh me rreth 5.8%…

Prodhimi Vendas i Energjisë Elektrike sipas Prodhuesit, Viti 2022 dhe 4 mujori 2023

Open Data po analizon të dhënat e prodhimit neto vendas të Energjisë Elektrike, nga Prodhues Publik, Privatë dhe Koncesionarë për vitin 2022 dhe periudhën Janar- Prill 2023. Të dhënat janë marrë nga Raportet e Tregut të Energjisë Elektrike të Entit Rregullator i Energjisë (ERE) dhe Instituti i Statistikave. Viti 2022 u karakterizua nga një situatë jo e favorshme hidrike, me thatësira në 8 mujorin e…

Struktura e Shpenzimeve në Buxhetin e Shtetit, 2005-2022 Korrente dhe Kapitale (jo korrente, situatat me emergjencë).

Open Data Albania po analizon Strukturën e Shpenzimeve të Buxhetit të Shtetit për periudhën 2005-2022. Shpenzimet totale të Buxhetit të Shtetit janë pagesa të pakthyeshme që bën qeveria për realizimin e funksioneve të saj (shëndetësi, mbrojtje, arsim, ruajtja e rendit, etj.). Struktura e Shpenzimeve përbëhet nga disa kategori, siç janë Shpenzimet Kapitale që janë investime dhe vepra publike me efekte dhe qëndrueshmëri afatgjatë Shpenzimet Korrente…

Renditje Biznese Programi i Rindërtimit sipas vlerave të Përfituara kontraktime nga 2020 deri Prill 2023

Open Data Albania po rendit operatorët ekonomikë të njoftuar si ofertues të suksesshëm në Procedura Kontraktimi për Programin e Rindërtimit pas tërmetit të 26 Nëntorit 2019. Periudha në shqyrtim është janar 2020 deri më  prill 2023. Të dhënat janë pjesë e monitorimit të Kontraktimeve përmes dy databazave, Kontraktime Programi i Rindërtimit në Bashki dhe Fondi Shqiptar i Zhvillimit FSHZH. Procedura për kontraktim për Programin e Rindërtimit, është bërë…

Master Class: Integriteti Zgjedhor, përmirësime përmes të dhënave dhe proceseve që bazohen në evidence – Open Data Youth Fellowship

Në datën 3 Korrik u mbajt një event me Titull Master Class: Integriteti Zgjedhor, përmirësime përmes të dhënave dhe proceseve që bazohen në evidence (Electoral Integrity, improvement through data and evidence-based processes) Eventi ishte perceptuar si një Master Class ku dataanalist pjesë e Programit për Rritjen e Kapaciteteve të të Rinjve përmes Open Data Fellowship Network, prezantonin përpara kolegëve të tyre më të rinj, dhe…