Akciza mbi Kafenë në Vend; Rajon dhe BE 2014

Open Data Albania po hulumton mbi nivelet e akcizës së kafes në vend dhe rajon. Referuar legjislacionit shqiptar, akciza është një taksë që zbatohet mbi produktet e akcizës, të prodhuara dhe të importuara, që hidhen për konsum në territorin e Republikës së Shqipërisë. Akciza e kafes në vendin tonë ka ndryshuar përgjatë viteve. Në vitin 1996 akciza e kafes ishte 30% e vlerës së importit…

Vizitorë të huaj dhe turistë 2013

Open Data Albania po përditëson të dhënat lidhur me vizitorë të huaj dhe turistë që kanë vizituar Republikën e Shqipërisë në vitin 2013. Këto të dhëna bazohen tek informacioni zyrtar i marrë në pikat kufitare të shtetit shqiptar. Sipas këtyre të dhënave në Shqipëri për vitin 2013 kanë hyrë nëpërmjet pikave kufitare gjithsej 3 460 103 vizitorë, pra 53 563 vizitorë më pak se një…

Remitancat dhe vlera nga eksporti 2013

Bazuar në të dhënat e Bankës së Shqipërisë Open Data Albania ka përditësuar raportin se si qëndrojnë Remitancat tek Vlera nga Eksportet si dy tregues për flukse hyrëse në bilancin kombëtar të pagesave. Remitancat janë dërgesa nga jashtë vendit, ndërsa Eksportet përfaqësojnë vlerën e gjithë mallrave/shërbimeve të shitura/kryera jashtë vendit. Në vitin 2013 dërgesat e emigrantëve arrinin vlerën e 497.2 milionë euro-ve, ndërsa eksportet arrinin…

Remitancat si flukse hyrëse dhe dalëse 2013

Open Data Albania po përditëson të dhënat për transfertat neto pa kundërshpërblim për/nga jashtë vendit. Këto transferta ndryshe njihen si dërgesa të emigrantëve ose remitanca. Ato si një komponent thelbësor në llogarinë korrente të Bilancit të Pagesave kanë një rol të rëndësishëm në nivelin e të ardhurave, në cilësinë dhe standardin e jetesës apo në ekonominë e vendit përfitues. Burimi: Banka e Shqipërisë        Komentet…

Shfrytëzimi i pyjeve në vitet 2003-2012

Open Data Albania ka hulumtuar të dhënat mbi shfrytëzimin e pyjeve në vendin tonë gjatë viteve 2003-2012, duke u fokusuar te prerjet e drurëve sipas kategorive te lejuara apo të ligjshme, si dhe tek struktura e përdorimit të drurëve të prerë. Sa i takon prerjes së drurëve evidencat zyrtare shfaqin si viti me sasinë më të madhe të prerjeve 2004-ën, me 341 mijë m3, ndërsa…

Niveli i Pagës për Zyrtarë dhe Përfaqësues të Lartë Shtetërorë 2014

Open Data Albania po hulumton mbi pagat në institucionet e pavarura kushtetuese dhe në institucionet e tjera të pavarura të krijuara me ligj. Institucione kushtetuese dhe institucione të tjera të pavarura, të krijuara me ligj janë: Institucioni i Presidentit, Kuvendi, Avokati i Popullit, Gjykata Kushtetuese, Kontrolli i Lartë i Shtetit, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, Komisioni i Shërbimit Civil, Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit…

Shkaqe të vdekshmërisë për fëmijët 0 deri 5 vjeç

Open Data Albania, po hulumton mbi shkaqet e vdekjes së fëmijëve nga 0 në 5 vjeç. Sipas treguesve të vdekshmërisë për këtë grupmoshë në vitin 2012 rezulton se ndërlikime të muajit të parë pas lindjes përbëjnë 47 % të rasteve të vdekshmërisë së fëmijëve 0 -5 vjeç. Ky nivel referon nevojën për një kujdes post natal me cilësor. Po kështu Pneumonia është një diagnozë e…