Donatorët e Fushatave zgjedhore janë subjekte private shoqëri, persona juridik apo fizik që dhurojnë fonde, mallra apo shërbime për subjektet elektorale kandidat apo parti. Donacionet janë të detyrueshme për tu regjistruar sipas formës ligjore. Dhurimet në natyrë mallra apo shërbime të ofruara pa kundërshpërblim konsiderohen inkind – në natyrë dhe vlera e tyre kontabilizohet dhe raportohet.

Kodi Zgjedhor kërkon që donacionet mbi vlerën 50 000 lekë, duhet që të hapet një llogari e posaçme, dhe të gjitha transaksionet mbi këtë vlerë të bëhen nëpërmjet saj.

Sipas Raporteve rezulton se janë nëntë parti që kanë deklaruar shuma dhe identitet të donatorëve, Partia Socialiste, Partia Demokratike, Lëvizja Socialiste për Integrim, Partia Balli Kombëtar, Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut, Partia Agrare Ambientaliste, Nisma thurje dhe Lëvizja për Ndryshim.

Janë llogaritur 393 donatorë për të gjitha partitë politike. Shuma totale e dhurimeve e  llogaritur për të gjithë partitë politike është 31 747 216 lekë.

Shuma e donacioneve në Para është 23 168 668 lekë ose sa 73% e totalit të donacioneve. Shuma e donacioneve në Natyrë është llogaritur 8 578 548 lekë ose sa 27% e totalit të donacioneve.

Gjithashtu, më poshtë mund të shikoni Donacionet, Shumat, emrat, mbiemër, partitë dhe aspekte të tjera të ndara në natyrë dhe në para.Tabela: Donatorë,Dhurime në para të partive politike dhe kandidatëve përgjatë Fushatës Zgjedhore 2021.
Burimi: KQZ
Komente dhe Analiza: Open Data AlbaniaTabela: Donatorë,Dhurime në natyrë të partive politike dhe kandidatëve përgjatë Fushatës Zgjedhore 2021
Burimi: KQZ
Komente dhe Analiza: Open Data Albania

Në këtë pjesë do të trajtohen donacionet e marra nga tre partitë kryesore në vend, Partia Socialiste, Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim.

Kështu, Partia Socialiste dhe kandidatët e saj kanë përfituar një shumë donacionesh prej 17 162 800 lekësh. Nga kjo shumë 83% janë dhurime në Para(14 245 240 lekë), dhe pjesa tjetër 17 % dhurime në Natyrë (2 917 560 lekë).Burimi: KQZ
Komente dhe Analiza: Open Data Albania

Më poshtë gjeni të dhënat e plota në lidhje me donacionet e Partisë Socialiste dhe kandidatëve të saj.Tabela: Donacione të partisë Socialiste dhe kandidatëve të saj përgjatë Fushatës Zgjedhore 2021.
Burimi: KQZ
Komente dhe Analiza: Open Data Albania

Partia Demokratike dhe kandidatët e saj kanë arritur për të marrë donacione në vlerën 2 552 601 lekë.  Të gjitha donacionet për Partinë Demokratike janë në formën e dhurimit në natyrë. Shuma totale e përfituar nga Partia Demokratike pa kandidatët e saj është 1 481 317 lekë ose sa 58% e totalit të donacione totale. Pjesa tjetër 42% ose 1 071 284 lekë janë përfituar nga kandidatët e Partisë Demokratike. Vetëm katër kandidatë të Partisë Demokratike kanë deklaruar se kanë marrë donacione private. Kandidatët e Partisë Demokratike që kanë përfituar donacione private janë: Edmond Spaho, Entela Shehaj (Në këtë rast donacionet kanë ardhur nga vetë kandiatja), Ethem Zyber Aga, dhe Anduena Qefalia.Tabela: Ndarja e donacioneve private sipas Partisë dhe Kandidatit
Burimi: KQZ
Komente dhe Analiza: Open Data AlbaniaTabela: Donacione të partisë Demokratike dhe kandidatëve të saj përgjatë Fushatës Zgjedhore 2021.
Burimi: KQZ
Komente dhe Analiza: Open Data Albania

Lëvizja Socialiste për Integrim dhe kandidatët e saj kanë arritur për të mbledhur donacione në vlerën 8 217 807 lekë. Vetë Lëvizja Socialiste për Integrim ka deklaruar se ka përfituar dhurime nga donatorë privatë në vlerën 1 174 688 lekë, sa 14% e shumës totale të donacioneve të deklaruar për partinë dhe kandidatët. Kandidatët e saj kanë deklaruar se kanë përfituar donacione në vlerën 7 043 118 lekë, ose 86% e shumës totale të donacioneve. Duhet pasur parasysh këtu se 51 kandidatë kanë kryer donacione për veten e tyre ose më saktë kanë vendosur para në dispozicion të fushatës zgjedhore të vitit 2021.Tabela: Donacione të Lëvizjes Socialiste për Integrim sipas Partisë dhe kandidatëve
Burimi: KQZ
Komente dhe Analiza: Open Data AlbaniaTabela: Donacione të partisë Lëvizja Socialiste për Integrim dhe kandidatëve të saj përgjatë Fushatës Zgjedhore 2021.
Burimi: KQZ
Komente dhe Analiza: Open Data Albania

Nëse nga totali për tre partitë kryesore, heqim donacionet që janë bërë nga ana e vetë kandidatëve për veten e tyre, rezulton se Partia Socialiste ka përfituar donacione në vlerën 17 162 800 lekë, Partia Demokratike dhe kandidatët e saj kanë përfituar 2 251 141 lekë, ndërsa Partia Lëvizja Socialiste për Integrim ka përfituar 3 159 169 lekë. Duket qartë se Partia Socialiste dhe kandidatët e saj kanë arritur që të mbledhin relativisht shumë më shumë donacione krahasuar me Partinë Demokratike, Lëvizjen Socialiste për Integrim apo kandidatët e tyre. Partia Socialiste dhe kandidatët e saj e kanë përfituar shumën e mësipërme nga 127 donatorë, Partia Demokratike dhe kandidatët e saj nga 58 donatorë, dhe Lëvizja Socialiste për Integrim nga 108 donatorë.

Nëse bëjmë një llogaritje të thjeshtë të shumës mesatare të përfituar për donatorë, vërejmë që një donator i Partisë Socialiste ka dhuruar mesatarisht 135 140 lekë, një donator i Partisë Demokratike 38 813 lekë, ndërsa një donator i Lëvizjes Socialiste për Integrim ka dhuruar mesatarisht 29 252 lekë.Tabela: Donacione private pa Donacione nga vetë kandidatët
Burimi:
Komente dhe Analiza: Open Data AlbaniaBurimi:
Komente dhe Analiza: Open Data Albania

Më poshtë mund të shikoni listën e plotë me shumat e dhurimeve, formën e tyre, dhe emër mbiemër të donatorit.Tabela: Donatorë të partive politike dhe kandidatëve përgjatë Fushatës Zgjedhore 2021
Burimi: KQZ
Komente dhe Analiza: Open Data Albania

Për më tepër dhe për të shikuar dhurimet për secilën nga Partitë e mëdha dhe ato të vogla veçmas, shiko excel.

Shkarko excel: Donator Fushata Zgjedhore 2021
Komente dhe Analiza : Open Data Albania
Kontribuoi: Ilir Brasha