Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me numrin e subjekteve financiare që janë licencuar nga Banka Qendrore e Kosovës në vitet 2010-2013. Subjektet financiare që licencohen nga kjo bankë janë Bankat Komerciale, Fondet Pensionale, Kompanitë e Sigurimeve, Institucionet Mikrofinanciare, Institucionet Financiare Jo banka, Zyrat për transferimin e parave, Ndërmjetësuesit në sigurime dhe Zyrat e Këmbimit Valutor.

Bankat Komerciale janë banka tregtare që pranojnë depozita monetare ose fonde të tjera te ripagueshme nga publiku dhe i përdorin ato për dhënie kredie dhe emetim të mjeteve të pagesës në formën e parasë elektronike. Fondet Pensionale janë institucione që merren me menaxhimin e kursimeve pensionale në një afat të gjatë kohor.

Kompanitë e sigurimeve janë institucione të cilat premtojnë ti paguajnë personit apo shoqërisë së siguruar dëmin e ndodhur nga rreziku që ato paracaktojnë ndërmjet tyre kundrejt një çmimi gjithashtu të paracaktuar.

Ndërmjetësuesit në sigurime ose ndryshe të quajtur “Broker”, bëjnë të mundur ndërmjetësimin midis siguruesit dhe të siguruarit. Institucionet Mikrofinanciare janë organizata që ofrojnë kredi të vogla për individët ose bizneset familjare me të ardhura të ulëta.

Institucionet Financiare JoBanka janë shoqëri të cilat kryejnë aktivitete të ndërmjetësimit financiar  dhe aktivitete të tjera ndihmëse, të lidhura ngushtë me ndërmjetësimin financiar por që nuk klasifikohen si pranuese depozitash.

Zyrat për transferimin e parave janë institucione që mundësojnë transferta parash në çdo vend të botës. Zyrat e Këmbimit Valutor janë institucione në të cilat kryhen transaksione te këmbimit të valutës. Shoqëritë e Kursim-Kreditit janë institucione financiare të cilat pranojnë depozita vetëm nga anëtarët e tyre, dhe i japin hua këto fonde për të siguruar fitim.

Në vitin 2013 subjekte të licencuara nga Banka Qendrore e Kosovës si Zyra të Këmbimit të Valutave janë 33. 14 subjekte të licencuara nga BQK janë Institucione Mikrofinanciare, 13 janë Kompani Sigurimi, 9 janë Banka Komerciale etj. Gjatë këtij viti BQK ka aprovuar 96 kërkesa për hapje të degëve të reja të bankave, të kompanive të sigurimit, si dhe institucioneve të tjera financiare.

Numri i subjekteve te licencuara nga Banka Qendrore e Kosovës 2010-2013

Burimi: Banka Qendrore e Kosovës

Komentet dhe analiza: ODA

Nëse do ta krahasonim me Shqipërinë, ndër institucionet që licensohen nga Banka Qendrore në vitin 2013 operojnë 16 banka nga 9 që janë aktualisht në Kosovë dhe 19 Subjekte Financiare Jobanka nga 4 që ka Kosova.

Bankat Komerciale qe operojnë ne Republikën e Kosovës


Burimi: Banka Qendrore e Kosovës
Komentet dhe analiza: ODA


Burimi: Banka Qendrore e Kosovës
Komentet dhe analiza: ODA

Tregu Bankar Kosovar karakterizohet nga veprimtari e degëve të bankave të huaja duke mos shfaqur tipare të një tregu bankarë në një shtet të konsoliduar vetëqeverisës. Banka Qendrore është treguar konservatore në mundësinë e licencimit për banka të mirëfillta vendase qofshin këto edhe me kapitale të huaja. Bankat komerciale që operojnë në Republikën e Kosovës janë banka që kryesisht kanë licencë të mirëfilltë aktiviteti në vende të tjera të Ballkanit.

Konkretisht në Kosovë funksionojnë ProCredit Bank, Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C., NLB Prishtina sh.a, Banka për Biznes, Banka Ekonomike, TEB sh.a, Banka Kombëtare Tregtare – Dega Kosovë, Komercijalna Banka – Dega Mitrovicë, Turkiye Is bankasi – Dega Prishtinë. Ndër to, Banka për Biznes ka 43% kapital vendas dhe Banka Ekonomike 100% kapital vendas. Bankat e tjera janë degë të bankave të huaja.

Kontribuoi: Griselda Rruci