Open Data Albania ka hulumtuar dhe ka krahasuar ndryshimet në faturim sipas çmimit të energjisë elektrike për konsumatorin familjar pas datës 1 janar 2015. Të dhënat janë marrë nga Enti Rregullator i Energjisë në njoftime publike. Çmimi i energjisë elektrike për konsumatorin familjar deri më 31 dhjetor 2014 ka funksionuar me dy nivele tarifash mbi konsumin mujor të çdo familje. Për nivele konsumi deri më 300 kWh, konsumatori familjar ka paguar një çmim prej 7,7 lek/kWh, ku së bashku me tatimin mbi vlerën e shtuar ky çmim arrinte në 9,24 lek/kWh. Ndërsa, për çdo nivel konsumi mbi 300 kWh është paguar një çmim prej 13,5 lek/kWh, ku së bashku me tatimin mbi vlerën e shtuar ky çmim arrinte në 16,2 lek/kWh. Po ashtu, energjia e konsumuar në ambientet e përbashkëta kishte një çmim të diferencuar prej 8 lek/kWh, ku së bashku me tatimin mbi vlerën e shtuar faturohej në 9,6 lek/kWh.

Por, duke filluar nga 1 Janar 2015, tarifat e energjisë elektrike për konsumatorin familjar kanë ndryshuar. Në tarifat e reja të energjisë elektrike gjejmë një unifikim të çmimit për çdo nivel konsumi familjar. Çmimi i ri i energjisë elektrike për konsumatorin familjar është përcaktuar 9,5 lek/kWh, ku duke i shtuar edhe tatimin mbi vlerën e shtuar arrijnë në një çmim final për konsumatorin prej 11,4 lek/kWh. Me të njëjtin çmim do të tarifohet edhe energjia e konsumuar në ambientet e përbashkëta.


Burimi: Enti Rregullator i Energjisë
Komente dhe Analiza: ODA

Nëse do të bënim një krahasim mes dy mënyrave të vendosjeve të çmimeve të energjisë elektrike do të shohim që ekzistojnë diferenca në vlera fature para dhe pas 1 janarit për të njëjtën sasi konsumi. Bazuar në të dhënat e çmimeve dhe niveleve të supozuara të konsumit kemi llogaritur sesa paguajnë aktualisht individët dhe sa do të paguajnë në vitin 2015. Shohim që individët të cilët konsumojnë nga 0-450 kWh në muaj, duke filluar nga 1 Janari do të paguajnë më shumë për çdo kwH të shpenzuar.

Çdo familjar i cili konsumon mbi 450 kWh në muaj, me çmimin e ri të unifikuar të energjisë elektrike do të paguajë më pak para. Për shembull, nëse një familje konsumon mesatarisht 300 kWh në muaj, deri më tani paguante  2772 lek, ndërsa me çmimin e ri do të paguajë 3420 lek, pra 648 lek më shumë. Nga ana tjetër, nëse një familje konsumon mesatarisht 600 kWh në muaj, deri më tani paguante 7632 lek, ndërsa duke filluar nga 1 Janar 2015 do të paguajë 6840 lek, pra 792 lek më pak.


Burimi: Enti Rregullator i Energjisë
Komente dhe Analiza: ODA


Burimi: Enti Rregullator i Energjisë
Komente dhe Analiza: ODA


Diferenca në vlera arkëtimi për kompanine sipas ndryshimit të Çmimit


Burimi: Enti Rregullator i Energjisë
Komente dhe Analiza: ODA

Kontribuoi: Ina Baja