Open Data Albania ka analizuar ecurinë e treguesit të shpenzimeve mujore të familjes shqiptare sipas grupmallrave dhe shërbimeve për periudhën 2007-2014. Të dhënat bazohen në anketat e zhvilluara nga INSTAT gjatë viteve 2007, 2009 dhe 2014.

Shpenzimet familjare për konsum përfshijnë cdo lloj blerje produktesh dhe shërbimesh, për të plotësuar nevojat individuale të njësisë ekonomike familjare të zhveshura nga investimet dhe blerjet e paisjeve afatgjata. Bazuar në të dhënat e anketave të viteve 2007, 2009 dhe 2014 të zhvilluara nga INSTAT, është përllogaritur shpenzimi privat i një familje në një muaj sipas kategorive të mallrave dhe shërbimeve të blera.


Burimi: INSTAT, Census
Komentet dhe analiza: ODA

Sikurse shihet edhe nga grafiku, peshën kryesore të shpenzimeve mujore të një familje e zë: Ushqim dhe pije joalkoolike (44.3%), ndërkohë që shpenzimet për banesën dhe qera zënë rreth 10.2%.  Përqindjen më të ulët e ka zëri: restorante dhe hotele (3.18%).

Shpenzimet Mujore te Familjeve Sipas Grupmallrave (ne leke)


Burimi: INSTAT, Census
Komentet dhe analiza: ODA

Gjatë viteve, vihet re se zëri ushqim dhe pije alkoolike ka pasur rënien më të madhe (nga 47.57% në 2007, në 44.27% në 2014), ndërsa rritjen më të madhe e kanë pësuar zërat shpenzime për banesën dhe qera (nga 7.36% në 10.2%) dhe zëri arsim (nga 1.72% në 4.18%).