Open Data Albania ka hulumtuar lidhur me subjektet tatimpaguese 31 gusht 2015 krahasuar me 1 janar 2014 te cilat kanë rezultuar nën masa bllokuese të pasurisë për detyrime tatimore të papaguara në afat.

Bazuar në legjislacionit tatimor, të gjithë tatimpaguesit që nuk paguajnë detyrimet tatimore në afat konsiderohen subjekte të borxhit tatimor. Administrata tatimore vendos marrjen e masave te sigurimit mbi pasuritë me qëllim ekzekutimin e detyrimeve dhe fillimin e procedurave për mbledhjen me forcë të tyre.

Rrethi me më shumë subjekte tatimore për të cilat janë vendosur masa të sigurimit mbi pasurinë për ekzekutim të detyrimeve  tatimore është Tirana me 6923 subjekte ose 52% të totalit. Në krahasim me 1 Janarin e 2014, ky numër është rritur mbi dy herë pasi në janar 2014 numri i subjekteve nën masa sigurimi për pasurinë për shkak të detyrimeve tatimore të papaguara ka qenë 3742.


Burimi: https://www.tatime.gov.al/sq-al/Media/Publikime/Borxhi%20Tatimor/Documents/Borxhi20150908.pdf   
Burimi: http://www.tatime.gov.al/gdt/ListOfSubjects.aspx       
Komentet dhe analiza: ODA


Burimi: https://www.tatime.gov.al/sq-al/Media/Publikime/Borxhi%20Tatimor/Documents/Borxhi20150908.pdf   
Burimi: http://www.tatime.gov.al/gdt/ListOfSubjects.aspx       
Komentet dhe analiza: ODA    


Burimi: https://www.tatime.gov.al/sq-al/Media/Publikime/Borxhi%20Tatimor/Documents/Borxhi20150908.pdf   
Burimi: http://www.tatime.gov.al/gdt/ListOfSubjects.aspx       
Komentet dhe analiza: ODA

Subjekte me barrë siguruese dhe hipotekore përshkak të mospagesës së detyrimit tatimor sipasrretheve 31 gusht 2015 krahasuar me 1 janar 2014Burimi: https://www.tatime.gov.al/sq-al/Media/Publikime/Borxhi%20Tatimor/Documents/Borxhi20150908.pdf   
Burimi: http://www.tatime.gov.al/gdt/ListOfSubjects.aspx       
Komentet dhe analiza: ODA