Open Data Albania po hulumton mbi Fitim Vjetor Përpara Tatimit për Banka të Nivelit të Dytë. Të dhënat janë hulumtuar sipas tabelave të pasqyrave kontabël të dorëzuara nga shoqëritë Banka pranë Qendrës Kombëtare të Regjistrimit QKR. Në këtë databazë ka informacion për gjashtëmbëdhjetë subjekte. Në total fitimi përpara tatimit në vitin 2014 qëndron në vlerën 14 885 933 591 lek. Ndërsa në vitin 2013 fitimi përpara tatimit ishte në nivelin 11 681 829 267 lekë.

Fitimi përpara Tatimit për Banka të Nivelit të Dytë Totali 2012-2014Burimi: Qendra Kombëtare e Regjistrimit (QKR 26-09-2015)

Komentet dhe analiza: ODA


Burimi: Qendra Kombëtare e Regjistrimit (QKR 26-09-2015)
Komentet dhe analiza: ODA

Janë tre Banka të nivelit të dytë të cilat për vitin 2014 nuk kanë shënuar vlera pozitive sa i takon fitimit. Banka që kanë deklaruar vit financiar me humbje janë Banka e Tiranës, Veneto Bank dhe Banka Credit Agricole Shqipëri. Kjo e fundit shënon humbje në tre vite radhazi.


Burimi: Qendra Kombëtare e Regjistrimit (QKR 26-09-2015)
Komentet dhe analiza: ODA


Burimi: Qendra Kombëtare e Regjistrimit (QKR 26-09-2015)
Komentet dhe analiza: ODA

Fitimi përpara Tatimit për Banka të Nivelit të Dytë  2012-2014
Burimi: Qendra Kombëtare e Regjistrimit (QKR 26-09-2015)
Komentet dhe analiza: ODA

Në periudhën 1 Janar 2014 deri më 30 shtator 2015 rezultojnë vetëm tre shoqëri Banka me Rritje Kapitali.

Banka të Nivelit të Dytë, Rritja / Zvogëlimi i Kapitalit

Burimi: Qendra Kombëtare e Regjistrimit (QKR 26-09-2015)
Komentet dhe analiza: ODA

Ndërkohë interesant është edhe raporti xhiro vjetore kundrejt fitim vjetor. Ku banka si Intesa San Paolo Bank dhe Raiffeisen Bank kanë vlerat më domethënëse.Burimi: Qendra Kombëtare e Regjistrimit (QKR 26-09-2015)
Komentet dhe analiza: ODABurimi: Qendra Kombëtare e Regjistrimit (QKR 26-09-2015)
Komentet dhe analiza: ODA

Banka me fitimin më të lartë për vitin 2014 është BKT me 6 052 764 585 lek. BKT ka rritur fitimin me 1.8 herë krahasuar me vitin 2013. Banka e dytë sipas fitimit për vitin 2014 është  Raiffeisen Bank me 5 514 537 000 lek.


Burimi: Qendra Kombëtare e Regjistrimit (QKR 26-09-2015)
Komentet dhe analiza: ODA


Burimi: Qendra Kombëtare e Regjistrimit (QKR 26-09-2015)
Komentet dhe analiza: ODA

Të dhëna mbi shoqëri që funksionojnë si banka të nivelit të dytë janë të përditësuara tek Open Corporates Albania.