Open Data Albania po hulumton mbi planifikimin për strukturën e të ardhurave nga Bashkia Tiranë. Të ardhurat totale të buxhetit të Bashkisë përfshijnë të gjitha të ardhurat nga burimet e ndryshme tatimore, jo tatimore dhe të ardhurat nga transferta e pakushtëzuar. Të gjitha të dhënat kanë si burim faqen zyrtare të Bashkisë Tiranë.

Në vitin 2016, Bashkia Tiranë planifikoi mbledhjen e dymbëdhjetë pikë dy miliard lek. Nga këto të ardhura, 54% janë të ardhura të taksueshme, 33% të ardhura jotatimore dhe 13% është vlera e transfertës së pakushtëzuar.

Të ardhurat e taksueshme gjenerohen nga Taksa mbi pasurinë e paluajtshme; Taksa mbi tokën bujqësore; Taksa mbi truallin; Tatimi thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël; Taksa e fjetjes në hotel, Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja, Taksa mbi kalimin e të drejtës pronësisë për pasuritë e paluajtshme, Taksa vjetore e mjeteve të përdorura, Taksa e tabelës dhe Taksa e përkohëshme për infrastrukturën Arsimore. Peshën më të lartë të të ardhurave të taksueshme e zënë të ardhurat nga Taksa mbi pasurinë e paluajtshme (28% të totalit të të ardhurave të taksueshme), Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja (33% të totalit të të ardhurave të taksueshme) dhe Taksa e përkohëshme për infrastrukturën Arsimore (13% të totalit të të ardhurave të taksueshme). Pjesa tjetër e të ardhurave gjenerohet nga taksa dhe tatime vlera e të cilave nuk zë më shumë se 6-7% të totalit të të ardhurave të taksueshme.

Burimi:http://www.tirana.al/wp-content/uploads/2016/07/PASQYRA-NR.1-RISHIKIMI-I-PLANIT-TE-ARDHURAVE-2016.pdf
Komente dhe Analiza: ODA

Në buxhetin e vitit 2016, Bashkia Tiranë ndryshoi dhe shtoi disa taksa të reja për qytetarët dhe bizneset që ndikuan edhe në rritjen e të ardhurave të planifikuara të bashkisë sikurse u përmendën më lart. Në vijim jepet një përmbledhje e ndryshimeve në taksave dhe tatimeve që u bënë efektive në 1 Janar 2016. 


Përmbledhje e ndryshimeve të taksave dhe tatimeve që u bënë efektive në 1 Janar 2016

Emri Takses Para 01.01.2016 Pas 01.01.2016
Taksa mbi pasuritë e paluajtshme për biznesin e madh 400 lek/m 440 lek/m2
Taksa e ndikimit në infrastrukturë 2% deri në 4% të vlerës së investimit 8% të çmimit të shitjes
Taksa e fjetjes në hotel 5% e çmimit për çdo natë 350 lekë/natë për hotelet 4-5 yje
  140 lekë/natë për bujtinat, motelet etj
Taksa mbi truallin   0.56 lek/m2 Individet
  20 lekë/m2 Bizneset
Taksë të përkohshme për infrastrukturën arsimore   1800 lekë/vit Individet
  4000-37000 lekë/vit Bizneset

Burimi:http://www.tirana.al/wp-content/uploads/2016/07/PASQYRA-NR.1-RISHIKIMI-I-PLANIT-TE-ARDHURAVE-2016.pdf
Komente dhe Analiza: ODA 

Taksat që ndryshuan

Taksa mbi pasuritë e paluajtshme për biznesin e madh është rritur me 10%. Kjo tarifë ishte 400 lek/m2 deri më 31 Dhjetor 2015 dhe që nga 1 Janar 2016, tarifa është 440 lek/m2.
Ndryshim ka pësuar dhe taksa e ndikimit në infrastrukturë. Kjo taksë nuk do të llogaritet më në kufijtë 2% deri në 4% të vlerës së investimit, por në kufijtë në 8% të çmimit të shitjes. Është rritur si baza e përllogaritjes ashtu edhe % e aplikuar.
Po ashtu, edhe taksa e fjetjes në hotel ka ndryshuar. Ajo nuk do të llogaritet më si 5% e çmimit për çdo natë të shpenzuar në hotel, por do të jetë 350 lekë për çdo natë për hotelet me 4-5 yje dhe 140 lekë për çdo natë për bujtinat, motelet etj.

Taksat që u shtuan

Një taksë e re është vendosur në 1 Janar 2016 me propozimin e Ministrisë së Financës, e cila është taksa mbi truallin. Individët do të paguajnë vetëm 0.56 lek/m2 në vit ndërsa bizneset vetëm 20 lekë/m2 në vit.
Po ashtu, Bashkia ka vendosur një “Taksë të përkohshme për infrastrukturën arsimore”, e cila do të mblidhet vetëm për 7 vjet dhe do t’u kushtojë familjeve vetëm 1800 lekë në vit ose 150 lekë në muaj. Për biznesin kjo taksë do të variojë në bazë të të ardhurave, nga 4000 lekë në vit për biznesin e vogël deri në 37000 lekë në vit për biznesin e madh dhe atë VIP.

Të ardhura jo tatimore mblidhen kryesisht nga tarifat për shërbime si pastrim, parkim, shqyrtim kërkesë leje ndërtimore, kërkesë për licencë karburanti, tarifë për zënie të hapësirës publike, tarifë për tregje, për kopshte dhe çerdhe,qiradhënie publike etj. Peshën më të lartë të të ardhurave jotatimore e zënë të ardhurat nga tarifa e pastrimit (53% të totalit të të ardhurave jotatimore), tarifa për zënien e hapësirës publike (17% të totalit të të ardhurave jotatimore), tarifa për dhënie licencë tregtim karburanti (10% të totalit të të ardhurave jotatimore). Pjesa tjetër e tarifave, të ardhura dhe pagesave zënë një peshë më të vogël ndaj totalit të të ardhurave jo tatimore.

Në vitin 2017, Bashkia e Tiranës paraqet një planifikim të të ardhurave me 14.4 miliard lek ose rreth 18% më shumë sesa plani i vitit 2016. Kjo rritje është e bazuar në mirëadministrimin e mbledhjes së të ardhurave duke qënë se nuk kemi taksa apo tatime të reja të vendosura për vitin 2017.

Parashikimi te ardhurave, 2017(Në lekë)

  Emërtimi 2017
I Të ardhura të taksueshme 7,074,590,000
1 Taksa mbi pasurinë e paluajtshme 1,835,767,000
a Familjarët 235,767,000
b Subjektet Tregtare 1,600,000,000
2 Taksa mbi token Bujqesore 25,000,000
3 Taksa mbi truallin 45,000,000
4 Tatimi Thjeshtuar mbi Fitimin e BV 231,000,000
5 Taksa e fjetjes në hotel 150,000,000
6 Taksa e ndikimit ne infrastructure nga ndertimet e reja 2,700,000,000
7 Taksa mbi kalimin e të drejtës pronësisë për pasuritë e
paluajtshme
415,000,000
8 Taksa vjetore e mjeteve te perdorura 291,000,000
9 Taksa e tabelës 501,000,000
a Tabelë identifikuese/sinjalizuese 1,000,000
b Tabelë reklamuese 500,000,000
10 Taksa e përkohëshme per infrastrukturen Arsimore 880,823,000
a Familjarët 330,823,000
b Subjektet Tregtare 550,000,000
II Të ardhura jotatimore 4,789,210,000
1 Tarifat 4,106,710,000
a Tarifa e pastrimit 2,422,710,000
a.1 Familjarët 1,022,710,000
a.2 Subjektet Tregtare 1,400,000,000
b Tarifa e parkimit te automjeteve 450,000,000
b.1 Parkim me kontratë 100,000,000
b.2 Parkimmebileta 350,000,000
c Tarifa për shqyrtimin e kërkesës për leje për punime 210,000,000
e Tarifa dhenie licence tregtim karburanti+Lende djegese 400,000,000
f Tarifa për zënien e hapësirave publike 610,000,000
f.1 Tarifa për zënien e hapësirave publike me platform betoni,
kangjella.
530,000,000
f.2 Tarifa për zënien e hapësirave në tregjet publike 80,000,000
g Tarifa e sherbimit veterinare 6,000,000
h Tarifa sherbimi te MZSH 8,000,000
2 Të ardhura të tjera 484,500,000
a Qera ndertese 34,000,000
b Qera trualli 3,500,000
c Te tjera 362,000,000
d Nga institucionet e varesise 85,000,000
3 Pagesa 198,000,000
a Per kopshtet e femijeve 122,000,000
b Per cerdhet e femijeve 72,000,000
c Per Konviktet e Shkollave te Mesme 4,000,000

Burimi:http://www.tirana.al/wp-content/uploads/2016/07/PASQYRA-NR.1-RISHIKIMI-I-PLANIT-TE-ARDHURAVE-2016.pdf 
http://www.tirana.al/wp-content/uploads/2017/03/PASQYRA-NR.1-PARASHIKIMI-I-TE-ARDHURAVE-2017-2019.pdf 

Komente dhe Analiza: ODA

Bashkia Tiranë planifikon të mbledhë 7% më shumë të ardhura të taksueshme në vitin 2017, krahasuar me vitin 2016. Rritjen e të ardhurave të taksueshme Bashkia Tiranë e bazon në rritjen e të ardhurave nga Taksa mbi pasurinë e paluajtshme, taksa mbi truallin, taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja, Taksa mbi kalimin e të drejtës pronësisë për pasuritë e paluajtshme dhe Taksa e përkohëshme për infrastrukturën Arsimore.
Nga ana tjetër të ardhurat jotatimore për vitin 2017 janë planifikuar 18% më shumë sesa në vitin 2016. Të gjithë zërat që mblidhen në këtë kategori kanë pësuar rritje me përjashtim të tarifës për zënien e hapësirave publikë që ka pësuar ulje me 10% krahasuar me vitin 2016. Transferta e pakushtëzuar është rritur me 25% në vitin 2017, duke arritur në vlerën 1.9 miliard.

Burimi:http://www.tirana.al/wp-content/uploads/2016/07/PASQYRA-NR.1-RISHIKIMI-I-PLANIT-TE-ARDHURAVE-2016.pdf 

http://www.tirana.al/wp-content/uploads/2017/03/PASQYRA-NR.1-PARASHIKIMI-I-TE-ARDHURAVE-2017-2019.pdf 
Komente dhe Analiza: ODA

Kontribuoi: Ina Baja