Open Data Albania po hulumton mbi nivelin e prodhimit të grurit në Republikën e Shqipërisë në vitet 1998-2014. Të dhënat e përdorura në analizë janë marrë nga Instituti i Statistikave. Për përgatitjen e këtyre statistikave, INSTAT është mbështetur në informacionin administrativ të mbledhur në terren nga specialistët e Ministrisë së Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave.

Sipas metodologjisë së përdorur, prodhimi i grurit, është sinonim me prodhimin e vjelë dhe përfshin sasitë e shitura, konsumin direkt në familjet fermere, humbjet dhe mbetjet në fermë, si dhe humbjet gjatë transportit, ruajtjes dhe paketimit.

Në vitin 2014, u prodhuan gjithsej 280 mijë ton grurë. Krahasuar me vitin 2013, kemi një rënie të prodhimit të grurit me 5%.

Burimi: INSTAT
Komentet dhe analiza: ODA

Prodhimi i grurit në vendin tonë ka pësuar ulje dhe ngritje të vazhdueshme gjatë viteve. Niveli më i lartë i prodhimit të grurit është shënuar në vitin 1998, ku u prodhuan rreth 395 mijë ton grurë. Viti 2006 është viti më i keq në prodhimin e grurit, në të cilin u prodhuan rreth 230 mijë ton grurë. Përsa i përket rritjes vjetore të prodhimit të grurit, në vitin 2008 është shënuar rritja më e madhe.

Në vitin 2008 u prodhua rreth 34% më shumë grurë se një vit më parë. Nga ana tjetër, në 1999 është shënuar rënia vjetore më e madhe, ku krahasuar me një vit më parë u prodhua rreth 31% më pak grurë.


Burimi: INSTAT
Komentet dhe analiza: ODA

Peshën më të madhe në prodhimin e grurit për vitin 2014 e zënë qarku i Fierit me rreth 27% të totalit, qarku i Korçës me rreth 22% të totalit, qarku i Elbasanit me rreth 15% të totalit, qarku i Tiranës dhe i Beratit me rreth 7% të totalit secili. Qarqet e tjera zënë pesha që variojnë nga 2 deri në 4%.


Burimi: INSTAT
Komentet dhe analiza: ODA

Kontribuoi: Ina Baja