Procedime Gjyqësore për Vepra Penale kundër Zgjedhjeve të Lira 2005-2015

Open Data Albania po hulumton mbi trendin dhe vëllimin e veprave penale me sfond elektoral në Shqipëri në dhjetë vjeçarin e fundit. Të dhënat janë bazuar në Vjetarë Statistikorë të Ministrisë së Drejtësisë. Kodi Penal aktual përmban dymbëdhjetë nene, ku parashikohen krime dhe kundravajtje penale që cenojnë proceset zgjedhore. Vetëm në vitin 2012 janë shtuar nga ligjvënësi katër nene me parashikime për vepra penale me…

Të dënuara femra nga Gjykatat Shqiptare 2014 dhe 2015

Open Data Albania po hulumton mbi trendin e kriminalitetit të femrave në Shqipëri në vitet 2014 dhe 2015 bazuar në të dhëna të Vjetarëve Statistikorë të Ministrisë së Drejtësisë. Të dhënat detajohen në numër grash dhe vajzash të dënuara sipas veprës penale apo nenit konkret. Kriminaliteti i femrave sipas Vendimeve Gjyqësore përbën çdo vit tre  deri tetë përqind të totalit të kriminalitetit. Në vitin 2014…

Procedime Gjyqësore për mosdeklarim dhe fshehje të pasurisë nga Funksionarë të Lartë Publik 2005-2015

Open Data Albania po hulumton mbi të dhëna statistikore për raste të procedimeve gjyqësore për veprat penale të parashikuara në nenin 257 / a Refuzimi për Deklarimin, Mosdeklarimin, Fshehje  ose Deklarimi i Rremë i Pasurive, Interesave Private të Personave të Zgjedhur dhe Nëpunës Publik ose çdo personi tjetër që ka detyrim ligjor për Deklarim. Me një ligj të veçantë,  është përcaktuar një kategori e funksionarëve…

Të mitur të dënuar për vepra penale 2005-2015

Open Data Albania po hulumton mbi trendin e kriminalitetit të të miturve në Shqipëri në vitet 2005-2015. Të dhënat  bazohen tek Vjetarë Statistikorë të Ministrisë së Drejtësisë, ndërsa përpunimi komente dhe analiza realizuar nga ODA. Në kuadër të legjislacionit shqiptar, i mitur konsiderohet çdo shtetas, i cili nuk ka mbushur moshën 18 vjeç. Për efekte të ligjit penal, mosha minimale e përgjegjësisë penale është katërmbëdhjetë…

Çështje gjyqësore dhe autorë të dënuar për veprat penale kundër fëmijëve,martesës dhe familjes 2005-2015

Open Data Albania po hulumton mbi të dhëna statistikore që lidhen me veprat penale kundër fëmijëve, martesës dhe familjes. Këto vepra janë të parashikuara në seksionin IX të Kodit Penal. Hulumtimi bazohet në të dhëna të Vjetarëve Statistikorë të Ministrisë së Drejtësisë. Ne total ky seksion përbëhet nga figura veprash penale të parashikuara në dymbëdhjetë nene. Veprat penale, të cilat kanë si objekt vendosjen e…

Çështje Gjyqësore dhe Autorë të dënuar për vepra penale lidhur me shkatërrimin e pronës 2005-2015

Open Data Albania po hulumton mbi trendin, vëllimin dhe dinamikën e çështjeve gjyqësore për veprat penale që përkojnë me Shkatërrim Prone nenet 150 deri 162 Kodi Penal. Këto vepra janë parashikuar në Kodin Penal si seksioni i tretë i Kreut me titull Vepra Penale kundër Pasurisë dhe në Sferën Ekonomike. Hulumtimi bazohet në të dhëna të Vjetarëve Statistikorë të Ministrisë së Drejtësisë për dhjetëvjeçarin 2005-2015.…

Cështje Gjyqësore dhe Autorë për vepra penale Mashtrime, 2005-2015

Open Data Albania po hulumton mbi trendin, vëllimin dhe dinamikën e veprave penale të Mashtrimit sipas çështjeve të gjykuara në dhjetë vite 2005-2015. Vepra penale të karakterit Mashtrim, janë të parashikuara nga Kodi Penal në kreun e krimeve kundër pasurisë dhe të sferës ekonomike. Hulumtimi bazohet në të dhëna të Vjetarëve Statistikorë të Ministrisë së Drejtësisë. Ligji Penal parashikon 19 figura veprash penale të konsideruara…

Cështje Gjyqësore dhe Autor të dënuar për vepra penale lidhur me vjedhjen 2005 – 2015

Open Data Albania po hulumton mbi trendin dhe vëllimin e  veprave penale Kundër Pasurisë dhe vepra penale në Sferën Ekonomike. Këto vepra penale janë një kapitull i veçantë i Kodit Penal dhe ndahen në tre seksione, konkretisht: Vjedhjet e Pasurisë, Mashtrimet dhe Shkatërrimi i Pronës. Në këtë artikull është hulumtuar mbi trendin, vëllimin dhe dinamikën e çështjeve gjyqësore për veprat penale të seksionit Vjedhje e…

Autorë të dënuar si shkaktarë dhe nxitës të vetëvrasjeve, 2004-2015

Open Data Albania po hulumton mbi numrin e personave të proçeduar si autorë të nxitjes së vetëvrasjes. Ky hulumtim bazohet në raste të proceduara dhe autorë të dënuar nga gjykatat sipas nenit 99 të Kodit Penal “shkaktimi i vetëvrasjes”. Ligji penal konsideron fajtorë dhe dënon me gjobë ose burgim deri në shtatë vjet, të gjithë ata persona që shkaktojnë vetëvrasjen apo nxisin tentativë për vetëvrasje…

Procedime Gjyqësore për raste të Mjekimit të Pakujdesshëm 2015

Open Data Albania po përditëson të dhëna mbi tregues statistikorë që referojnë raste të procedimeve gjyqësore për Mjekim të Pakujdesshëm. Kjo vepër penale është parashikuar si e tillë në nenin 96 të Ligjit Penal të Republikës së Shqipërisë, duke cilësuar si Mjekim të Papërgjegjshëm në kufijtë e veprës penale, trajtime të pakujdesshme të pacientëve nga mjeku apo personeli mjekësor, si dhe moszbatimin e terapisë apo…

Pedofili. Vëllimi i krimeve dhe dinamika e fenomenit

Krimet seksuale dhe veprat penale kunder moralit dhe dinjitetit nuk jane nga grupi i veprave penale të ndeshura shpesh, madje ne përpunimin statistokorë të cështjeve penale të proceduara ndër vite ky grup krimesh përfason grupin e figurave të veprave penale më pak të proceduara dhe me prirje numerike jo në rritje.   Kështu sipas Vjetarit Statistikor të Ministisë së Drejtësisë në vitin 2009 në vendin…

Kallëzime Penale për institucionet dhe shoqëritë që kanë shkaktuar dëmin më të lartë ekonomik ndaj Buxhetit të Shtetit për vitin 2015

Open Data Albania po hulumton lidhur me personat e kallëzuar për ndjekje penale si shkaktarë kryesor të dëmit ekonomik ndaj Buxhetit të Shtetit për vitin 2015. Kontrolli i Lartë i Shtetit gjatë këtij viti raporton 51 raste kallëzimesh për 159 persona funksionarë shteti me një dëm ekonomik të evidentuar prej 85.8 miliardë lekësh. Sipas KLSH gjatë këtij viti janë kryer 16 kallëzime penale ndaj Institucioneve…

Vlerësimi për Shqipërinë në Indeksin Global të Terrorizmit ,GTI 2006-2014

Open Data Albania po publikon renditjen në Indeksit Global të Terrorizmit. Të dhënat përkojnë me periudhën 2006-2014 dhe janë vlerësim i Institute of Economics and Peace. Indeksi mat dhe vlerëson ndikimin direkt dhe indirekt të ngjarjeve të terrorizmit, duke përfshirë efektet, viktimat, lëndimet, dëmtimet materiale dhe efekte psikologjike që shkaktojnë. Indikatori tregon ndikimin që ka terrorizmi tek këto vende dhe nuk mat rrezikun nga terrorizmi…

Statistika mbi Korrupsionin sipas Procedimeve Penale te Gjyqësorit ne RSh 2004-2009

Statistika mbi çështje gjyqësore dhe autorë të dënuar për vepra penale që lidhen me korrupsion shpërdorim dhe abuzim në detyrë apo në funksion publik. 1.1-Dinamika. Numri i çështjeve dhe autorëve për këtë grup veprash penale shënon rritje të vazhdueshme nga viti në vit. Trendi 2004-2009 është rritës. Konkretisht për çështje ndër vite janë regjistruar: Burimi: Ministria e Drejtësisë, Vjetarë statistikore 2004 – 2009           …

Gjakmarrja permes shifrave

GJAKMARRJA KRIMI QË SHËNON RRITJE NË NUMËR. Statistika. Ministria e Drejtësisë dhe Open Data Albania: 2009 më shumë krime se 2007 apo 2008. Tre muaj e fundit krimet për gjakmarrje bëhen më çnjerëzore. Shkodra, rrethi ku gjakmarrja nuk respekton as Kanunin. Gjakmarrja – Viti 2009 rritje të rasteve, 2010&2011 vrasjet bëhen më të rënda më çnjerëzore. Gjakmarrja ose Ngujimi është një fenomen kriminal për fat…