Të Ardhura në Buxhetin e Shtetit, Janar – Prill 2023, Niveli i Realizimit

Buxheti i Shtetit ka mbledhur 206.5 miliard lekë në katër-mujorin e parë të vitit 2023, që përkon me 9.7% më shumë krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Katër-mujori janar-prill 2023 shënoi të ardhura tatimore në vlerën 136 miliard lekë, 7.4% më shumë se e njëjta periudhë e një viti më parë, dhe 0.8% më shumë krahasuar me planin e katër-mujorit. Të…

Pagat e Funksionarëve te Larte te Shtetit pas Prill 2023, Raporti Paga e Kryeministrit me Kategori te tjera Buxhetore

Kuvendi i Republikës së Shqipërisë ka miratuar me datë 25.05.2023, ligjin që përcakton pagat e funksionarëve të lartë të shtetit, përkatësisht “Për disa ndryshime në ligjin nr.9584, datë 17.07.2006, “Për Pagat, Shpërblimet dhe Strukturat e Institucioneve të Pavarura Kushtetuese dhe të Institucioneve të tjera të pavarura, të krijuara me ligj”, të ndryshuar. Ky ligj është depozituar në kuvend me datë 7 prill 2023, por në…

Bashkia Tiranë, Arkëtime nga Taksa e Ndikimit në Infrastrukturë nga Ndërtimet e Reja. Arkëtimet sipas Bashkive

Në 17 vite Bashkia Tiranë ka mbledhur nga Taksa e Infrastrukturës për Ndërtime të Reja 42 miliard lekë. Arkëtimet nga kjo Taksë kanë shënuar rritje pas vitit 2016. Në 2022 nga kjo Taksë Bashkia më e madhe në vend arkëtoi 7.4 miliard lekë. Burimi: Bashkia Tiranë Komente dhe Analiza: Open Data Albania Taksat vendore përcaktohen në Ligjin Për Sistemin e Taksave Vendore Ligj nr 9631/2006…

Prill 2023 Rritja e Pagave Sektori Publik, efektet financiare në Buxhet dhe rritja sipas kategorive, Vlerësim Nominal dhe Real

Nëntë Vendime te Këshillit të Ministrave VKM, kanë hyrë në Fuqi dhe planifikojnë rritje pagash për disa sektor Buxhetor. Për Pagën e Prillit Qeveria përmes VKM të datës 20 Prill ka Vendosur dhe fillon zbatim  rritje pagash për kategori si më poshtë: Personelin Mjekësor dhe Administrata Shëndetësi VKM nr. 245/2023 Staf Policia e Burgjeve me VKM nr. 244 / 2023 Personel Akademik i Institucioneve të…

Të ardhura në Buxhetin e Shtetit Janar Shkurt 2023 niveli i Realizimit

Buxheti i Shtetit ka realizuar të ardhurat në masën 101% të planit për dy mujorin janar-shkurt 2023. Planifikimi fillestar për të ardhurat totale të grumbulluara nga buxheti ishte 95.88 miliard lekë, ndërkohë që realizimi është 97.1 miliard lekë. Ndihmat është kategoria e të ardhurave me më shumë rritje. Përkatësisht, planifikuar në masën 3.38 miliard lekë dhe janë realizuar 6.85 miliard lekë. Pra, kemi një realizim…

Paga Mesatare Reale në sektorët e punësimit Publik dhe Privat

Në vitin 2022 Paga Mesatare e Punonjësve Publik u rrit vetëm plus 1 571 Lekë. Kjo është rritja me e ulët vjetore për sektorin në harkun kohore 2000 deri 2022 ku rritja mesatarisht  ka shënuar 2 505. Kjo rrije e pagës mesatare sektori shtetërori për 2022 është përllogaritur nga ekipi Open Data Albania duke kalkuluar të dhëna të disponoheshme për punësimin. ndërsa INSTAT nuk ka zbardhur ende…

Transferta Thesari për Partitë Politike 2012-2022

Ky Dataset u përgatit në kuadër të eventit Datathon Albania 2023 Të dhënat, grafikët, vizualizimet dhe gjetjet u punuan nga ekipi rinor, pjesë e Open Data Youth Network Ky Datathon realizohet si pjesë e projektit “Open Data Access and Transparency Project activities in sectors exposed to the risk of corruption” mbështetur nga Sida – Sweden International Development Cooperation Agency Në dhjetë vite, 2012-2021 Partitë Politike…

Fondi i Rindërtimit Plan Buxhetim dhe Realizim, 2020 – 2023, ndryshimet në Buxhetin e Shtetit

Programi i Rindërtimit i Qeverisë Shqiptare prezantuar në konferencën e donatorëve të mbajtur në Shkurt 2020 në Bruksel prezantoi dëme dhe nevoja për Ndërhyrje në vlerën 1.076 miliard Euro ose (rreth 131 Miliard Lekë – kursi këmbimit shkurt 2020). Kjo vlerë u përllogarit nga Qeveria Shqiptare si dëme dhe nevoja për ndërhyrje pas Pasojave të Tërmetit të 26 Nëntorit 2019. Këto nevoja u evidentuan si…

Shoqëritë Koncesionare, arkëtime nga Thesari i Shtetit 1 janar deri 31 dhjetor 2022

Open Data Albania po rendit bizneset koncesionare apo Partneritete Private dhe Publike sipas vlerave të përfituara nga Thesari i Shtetit në vitin 2022. Gjatë këtij viti janë 9.73 miliard lekë të shpërndara për shoqëri koncesionare drejtpërdrejt buxhetore. Këtu nuk listohen disa koncesione të cilat paguhen përmes Fondeve Publike siç janë tre koncesione në Shëndetësi të cilat paguhen nga Fondi i Kujdesit të Detyrueshëm Shëndetësor. Pesë…

Rritje Buxhetore për Pushtetin Vendor, Akt Normativ nr 17 dhjetor 2022

Qeveria gjatë muajve 2022 ka ndryshuar katër herë Buxhetin e Shtetit përmes Akteve Normative të mars. korrik dhe dhjetor 2022. Vetëm në Dhjetor, Qeveria ndryshoi dy herë Buxhetin ku ndryshimi i fundit u realizua vetëm katër ditë para përfundimit të vitit buxhetor. Në muajt Korrik dhe Fillim Dhjetor, ekzekutivi parashikoi edhe rritje të shpenzimeve me një fond shtesë alokuar për 60 bashki në vend të…

Renditje 30 Bizneset Përfituese sipas arkëtimeve më të larta nga Thesari i Shtetit 2019-2022

Bizneset që kanë përfituar me shumë para përmes Thesarit të Shtetit në dymbëdhjetë muajt e vitit 2022 janë  Shoqëri e Thjeshtë Intekar – ASL,  Kastrati, G.P.G. Company, Gjoka 87 dhe Salillari. Burimi: Open Spending Albania Komente dhe Analiza: Open Data Albania Open Data Albania duke përdorur të dhënat e mirë strukturuara në databazën Open Spending Albania, po evidenton dhe rendit 30 (tridhjetë) operatorët ekonomikë me…

Punonjës në Institucionet Buxhetore, parashikimi në numër Buxheti Fillestar 2023

Ligji për Buxhetin e Shtetit 2023, planifikon 84 918 punonjës buxhetor, 343 buxhetor më shumë se në Planifikimin e fundit me Akt Normativ (Nr 12. datë 29.07.2022) dhe 702 punonjës më shumë se buxheti fillestar për vitit paraardhës 2022. Buxheti i Shtetit 2022 u rishikua katër herë por ndryshime në numër buxhetorësh u shënuan vetëm në ndryshimet e Korrikut. Burimi: MFE Komente dhe Analiza: Open…

Prioritete Buxhetore të Ndryshuara Plan 2023 kundrejt Plan 2022, Investimet Publike me tkurrje buxheti dhe shtyrje afat përfundimi

Qeveria Shqiptare në dokumentin shoqërues të Ligjit Buxheti i Shtetit 2023 ka ndryshuar planifikimin buxhetor në vlerë dhe në afat zbatimi, për disa Projekte  Investimesh. Duke Krahasuar Dokumenti Shoqërues të Ligjit të Buxhetit të Shtetit, Lista e Investimeve Publike (afatmesmi) 2023 me atë 2022, do të analizojmë dhe evidentojmë Projektet dhe Investimet që Ndryshojnë. Këto rishikime tregojnë Prioritete të Ndryshuara të Qeverisë tashmë në vitin…

Investimet Publike 2023, sipas Projekteve dhe Institucioneve, Ligji për Buxhetin e Shtetit

Qeveria Shqiptare ka miratuar shpenzime për Investime Publike të vitit 2023 për 964 Projekte me total shpenzime 116.25 miliard lekë (njëqind e gjashtëmbëdhjetë miliard lekë ose përafërsisht 997.2 milion Euro). Vlera Investime Shtetërore 2023 përbën 5.34% të Produktit të Brendshëm Bruto, PBB vjetor ose 16.9% të totalit Shpenzimeve Buxhetore të parashikuara. Ministria e Instrastrukturës dhe Energjetikës është institucioni me portofolin më të madh për investime…

Të Ardhura Buxhetore ecuria 2000-2022

Open Data Albania po analizon ecurinë e të ardhurave buxhetore gjatë dy dekadave të fundit. Analiza mbështetet në të dhënat e buxhetit të konsoliduar për vitet 2000-2021 dhe planit të 2022. Të ardhurat e buxhetit të shtetit përbëhen nga: Ndihma; Të ardhura Tatimore dhe Jo Tatimore. Të ardhurat tatimore janë kategoria që përbëjnë peshën më të madhe tek të ardhurat e buxhetit, këtu përfshihen të…