Borxhi Publik ne Republiken e Shqiperise 2013 – 2014

Të nderuar miq, Open Data Albania ka publikuar sëfundmi një grup artikujsh mbi strukturën dhe efektet e Borxhit Publik sipas ecurisë në vitin e fundit 2013, dhe parashikimeve për 2014-ën. Konkretisht edhe në këtë fillim viti janë sjellë të përditësuara të dhëna mbi Borxhi Publik për Frymë 2014 dhe Kosto e Borxhit për Frymë 2014. Po kështu janë përditësuar artikuj mbi Borxhin Publik, i brendshëm…

Open Data: Borxhi për frymë në 2014 arrin në 370 mijë lekë

Niveli i borxhit publik, si në nivel kombëtar, por llogaritur edhe për frymë, ka ardhur në rritje nga viti në vit. Referuar të dhënave të publikuara nga “Open Data Albania”, rezulton se borxhi publik për frymë sipas parashikimeve buxhetore këtë vit do të arrijë në vlerën 370 224 lekë.  Kjo vlerë është rreth 13.22% më shumë se një vit më parë apo 43 226 lekë…

Shqipëria po plaket më shpejt se Europa

Open Data Albania ka hulumtuar në lidhje me moshën mesatare të popullsisë në vend dhe trendin e plakjes së kësaj moshe duke bërë krahasime edhe me vende të tjera të Europës. Analiza është bërë për njëzet vite bazuar në të dhëna të tre censuseve të fundit. Të dhënat për vende europiane janë marrë nga Eurostat. Mosha mesatare është mosha e të gjithë popullsisë pjesëtuar me…

Mosha mesatare, Ritmi i plakjes së popullsisë Shqipëri dhe Vende te EU 2001 – 2011

Open Data Albania ka bërë një hulumtim krahasues të moshës mesatare në Shqipëri gjatë njëzet viteve të fundit dhe moshës mesatare të vendeve anëtare apo kandidate për anëtarësim të Bashkimit Europian.  Të dhënat për Shqipërinë janë marrë nga Instituti i Statistikave ndërsa të dhënat për Europën janë marrë nga Eurostat. Mosha mesatare është mosha e të gjithë popullsisë pjesëtuar me numrin e popullsisë. Të dhënat…

Korrupsioni dhe Shpërdorimi Publik, Autorë të Dënuar në RSh 2004-2012

Open Data Albania po hulumton mbi numrin e autorëve të dënuar për vepra penale korruptive në vitet 2004 – 2012. Grupi i figurave të veprave penale që lidhen me korrupsionin është përzgjedhur nga ekipi i analizës pranë ODA, pasi në ligjin tonë penal sikurse edhe në trajtesa të doktrinës nuk kemi ndarje me seksione apo nënseksione që referojnë se cilat veprime përbëjnë krime korrupsioni, shpërdorimi…

Autor të dënuar për krime seksuale 2004-2012

Open Data Albania ka hulumtuar lidhur me vepra penale krime seksuale në Republikën e Shqipërisë në harkun kohor 2004-2012. Ky hulumtim ka për qëllim të publikojë dhe analizojë të dhënat e Ministrisë së Drejtësisë mbi numrin e personave që janë dënuar pasi janë akuzuar se kanë kryer këto vepra penale. Disa nga krimet seksuale më të përhapura janë krimet që lidhen me shfrytëzimin e prostitucionit,…

Të dënuar për mashtrim, falsifikim dhe kontrabandë 2004-2012

Open Data Albania po hulumton mbi numrin e autorëve që dënohen nga gjyqësori shqiptar për vepra penale që lidhen me mashtrimet. Hulumtimi bazohet në të dhëna të Vjetarëve Statistikor të Ministrisë së drejtësisë dhe synon të vizualizojë trendin rritës të këtij fenomeni. Ndër vite mashtrimet dhe autorët e dënuar në gjykatë kanë ardhur në rritje duke shënuar katërfishim brenda intervalit kohorë të analizës. Mashtrimi në…

Krahasimore Buxheti 2014 vs 2013

Krahasuar me Buxhetin e vitit 2013, vihet re një rënie e përgjithshme e peshës së financimit kundrejt totalit thuajse për të gjitha funksionet, përvecse për “Shpenzimet e tjera të paklasifikuara” që janë rritur me 6.45% dhe “Mbrojtja e mjedisit” me 0.15%. Rritja në “Shpenzimet e tjera të paklasifikuara” ka ardhur kryesisht nga përfshirja në Projektbuxhet e zërit “detyrime të prapambetura” në vlerën 35 miliardë, në…

Shpenzimet plan dhe fakt për vitin 2012

Shpenzimet e buxhetit faktik përgjatë vitit 2012 qenë 5.2 për qind ose 20.7 miliardë lekë më të ulëta se sa plani. Shpenzimet totale faktike qenë 376.3 miliardë lekë ndërsa plani fillestar i vitit qe 396.9 miliardë lekë.  Shkurtimet i përkasin në masë të gjerë shpenzimeve për pushtetin vendor, por edhe shpenzimeve për interesa të borxhit publik.  Sa i përket funksioneve, në të gjitha zërat me…

Kostoja e borxhit për frymë në vitet 2010-2014

Kostoja e borxhit për frymë llogaritet si raport i interesave që do të paguhen nga Buxheti i Shtetit për huanë ende të pashlyer me popullsinë në një vit të caktuar. Open Data Albania ka marrë në shqyrtim ecurinë e këtij treguesi për vitet 2010-2014. Burimi: Ministria e Financave dhe INSTATPërpunimi dhe komentet: ODA Të dhënat për koston e borxhit për vitet 2010-2012 i referohen raportimeve…

Çdo shqiptar 370 mijë lekë në vit për borxhin e Ramës

Jo vetëm ekonomia në përgjithësi është e pasigurtë, por edhe pritshmëritë e konsumatorëve shfaqin pasiguri gjatë vitit që sapo kemi nisur. Deri në fund të këtij viti, çdo shqiptar do të ketë minimalisht 370 mijë lekë borxh. Të dhënat më të fundit regjistrohen nga portal ekonomik Open Data Albania.  Niveli i borxhit publik, si në nivel kombëtar, por llogaritur edhe për frymë, ka ardhur në…

Raporti: Çdo shqiptar ka 370 mijë lekë borxh publik

Viti 2014 do të gjejë çdo shqiptar më të zhytur në borxh se çdo vit tjetër. Sipas të dhënave të publikuara dje nga shoqata “Open data Albania“, Borxhi Publik për Frymë sipas parashikimeve buxhetore 2014 do të arrijë në vlerën 370,224 lekë. “Kjo vlerë është rreth 13.22% më shumë se një vit më parë apo 43 226 lek që i shtohen borxhit për frymë që…

Pas rritjes së çmimeve, qeveria “Rama” rrit edhe borxhin për frymë

Borxhi Publik për Frymë në vitin 2014 llogaritet rreth 13.22% më shumë se një vit me parë, apo 43 226 lekë që i shtohen borxhit për frymë që mbart çdo banor i Shqipërisë në 2013. Sipas parashikimeve buxhetore për këtë vit, ky borxh do të arrijë në vlerën 370 224 lekë. Këto janë të dhënat e publikuara së fundmi nga “Open Data Albania”, bazuar në…

2014, çdo shqiptar ka borxh 370 mijë lekë

Niveli i borxhit publik, si në nivel kombëtar, por llogaritur edhe për frymë, ka ardhur në rritje nga viti në vit. Referuar të dhënave të publikuara nga “Open Data Albania”, rezulton se borxhi publik për frymë sipas parashikimeve buxhetore këtë vit do të arrijë në vlerën 370 224 lekë. Kjo vlerë është rreth 13.22% më shumë se një vit më parë apo 43 226 lek…

Viti 2014, borxhi për frymë 370 224 lekë

Borxhi për frymë tregon se sa një shtet është në gjendje të paguajë borxhin e tij. Ecuria e tij ka qënë në rritje nga viti në vit, sidomos në dy vitet e fundit: 2013-n dhe parashikimin për vitin 2014, në të cilat ritmet e rritjes kanë qënë më të larta, thekson studimi i bërë nga Open Data Albania. Për vitin 2013 borxhi për frymë shënon…